การออกแบบแม่พิมพ์และการวิเคราะห์กระบวนการดึงขึ้นรูปลึก ในการผลิตเสื้อไส้กรองอากาศด้วย CAD/CAE

Authors

  • กิตติภัฏ รัตนจันทร์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สถาพร ชาตาคม ผู้ช่วยศาตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สุรังศี เดชเจริญ อาจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยการขึ้นรูปหม้อกรองอากาศรถยนต์นี้ เป็นการวิเคราะห์ปัญหาการดึงขึ้นรูปลึก (deep drawing) ชิ้นงานจาก โลหะแผ่น เป็นชิ้นงานรูปเปลือก (shell) ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อลดขั้นตอน เวลาและค่าใช้จ่ายในการออกแบบ การ ผลิต และการทดลองแม่พิมพ์ โดยเริ่มจากการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม UNIGRAPHICS และใช้โปรแกรม PAM STAMP เพื่อทำการวิเคราะห์ตัวแปรของกระบวนการดึงขึ้นรูปลึก โดยการปรับค่ารัศมีดาย และแรงกดแผ่นแบลงก์ซึ่งผลลัพธ์ที่ ได้จากการวิเคราะห์เมื่อกำหนดรัศมีขอบพันช์ 6 มม.รัศมีบ่าดาย 4 มม.และใช้แรงกดแผ่นแบลงก์ 15 ตัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่าความเครียดสะสมบริเวณก้นหม้อกรองเกิดขึ้นน้อยมากและไม่เกิดการย่นที่ปีกของหม้อกรองหลังจากการขึ้นรูป นอกจากนี้ ยังสามารถผันแปรค่าตัวแปรเพื่อพิจารณาผลลัพธ์ หรือคุณภาพชิ้นงานได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการวิเคราะห์อีกด้วย

คำสำคัญ : ดึงขึ้นรูปลึก, การวิเคราะด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์, CAD, CAE, การขึ้นรูปโลหะแผ่น

Abstract

This research is the problem solving and analysis for produce the filter housing from sheet metal to shell product by deep drawing process and using computer program to reduced time and cost in die design, die production and try out of die. These can be done by construct the 2D model using CAD program-UNIGRAPHICS and analyzed using CAE program-PAM STAMP. By this program the parameters the die radius and the blank holder force are adjusted to get the best result. The best result is show by lower strain at the bottom corner radius and lower wrinkle at the flange of the filter housing by die radius 4 mm. punch radius 6 mm. and blank holder force 15 ton. The use of CAD-CAE program is convenient to adjusting another parameter to show the effect of process or the quality of the product.

Keywords : Deep drawing, Finite Element Analysis CAD, CAE, Sheet Metal Forming

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)