เครื่องผสมของเหลวแบบสัดส่วนกึ่งอัตโนมัติ

Authors

  • ณรงค์ บัณฑิตย์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สมานมิตร อยู่สุขสวัสดิ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

เครื่องดื่มในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายชนิด ทั้งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ให้ความสดชื่น ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อปรุงรสให้กับอาหาร รวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล ฉะนั้นในการปรุงรสแต่ละครั้งอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการต้องพยายามทำให้สินค้าของตนมีมาตรฐานเดียวกัน ผู้วิจัยจึงได้ทำการสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อลดปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ชื่อว่า “เครื่องผสมของเหลวแบบสัดส่วนกึ่งอัตโนมัติ”เครื่องผสมของเหลวแบบสัดส่วนอัตโนมัตินี้มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ส่วนรับข้อมูล ประกอบด้วยตัวอ่านรหัสแถบใช้อ่านแถบรหัสที่ติดอยู่ที่ข้างแก้ว เสตนเกจ ทำหน้าที่ชั่งน้ำหนักของของเหลว และแป้นกดทำหน้าที่รับค่าอัตราส่วนผสมของของเหลว ส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ ส่วนควบคุม โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51) เป็นตัวควบคุม ส่วนโซลินอยด์วาล์วเป็นตัวเปิดปิดของเหลวแต่ละชนิดผลของการวิจัย ผสมของเหลวแบบสัดส่วนกึ่งอัตโนมัติสามารถผสมของเหลว 3 ชนิด โดยวิธีการชั่งน้ำหนัก ทำการชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 300 กรัม โดยมีความละเอียดในการผสม 1 กรัม มีค่าผิดพลาดในการผสมสูงสุด 3.33 % ส่วนการอ่านแถบรหัสสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

คำสำคัญ : การผสมของเหลวแบบสัดส่วน, แถบรหัส, มาตรฐาน, เสตนเกจ

 

Abstract

There are so many kinds of drinking product nowadays, health mixing to dress the foods, including mix withalcohol. So each time with dressing displace may occur, which cause consumer not to be sure with those products,Therefore supplier or servers might try to standardize their products. Researcher himself build up appropriate device torelieve this problem, and upgrade to effective service which name “Semi-automatic Liquid Ratio Mixer”.Semi-automatic Liquid Ratio Mixer contains input section, which barcode reader that sticks at side surface of glass.Strain gauge measures the weight of liquid, and keypad for input liquid ratio. One more important part is controllerwhich microcontroller (MCS-51) to control Solenoid valves to release each kind of liquids.Research result shows that three kinds of liquids can be mix by weight. Maximum weight is 300 grams, mixingresolution is 1 gram and appropriate maximum mixing error is 3.33 %, reading of barcode was working.

Keywords : liquid mixer ratio, barcode, standard, strain gauge1

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)