การวิเคราะห์หาอัตราการขนถ่ายในแนวราบของอุปกรณ์ป้อนจ่ายวัสดุแบบใบสกรู

Authors

  • อนุชา หิรัญวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • อัศวิน ยอดรักษ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

การออกแบบอุปกรณ์ป้อนจ่ายแบบใบสกรูจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งทฤษฎีในการคำนวณประกอบกับผลที่ได้จากการทดลองจริงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง โดยเฉพาะการหาค่าอัตราการขนถ่ายวัสดุ หรือกำลังงานที่จะต้องใช้ในการขับเคลื่อนใบสกรู ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยหลายตัวที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ เช่น คุณสมบัติของวัสดุ และการตกค้างสะสมของเนื้อวัสดุภายในรางขนถ่าย ซึ่งตัวแปรสำคัญที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอัตราการขนถ่ายของวัสดุในแนวราบสำหรับตัวป้อนจ่ายแบบใบสกรูจะประกอบไปด้วย ความหนาแน่นของวัสดุ ความเร็วรอบของใบสกรู ระยะช่องว่างในแนวรัศมีระหว่างใบสกรูกับรางขนถ่าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาของชุดใบสกรู ระยะพิตช์ของใบสกรู ทางคณะผู้ทำวิจัยจึงทำการทดลอง และวิเคราะห์ เพื่อหาค่าอัตราการขนถ่ายวัสดุสำหรับอุปกรณ์ป้อนจ่ายแบบใบสกรูกับวัสดุทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ได้แก่ปลายข้าว และรำละเอียด ซึ่งลักษณะของการติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้อนจ่ายแบบใบสกรูจะเป็นการขนถ่ายวัสดุในแนวราบ โดยการสร้างฟังก์ชันในการหาค่าอัตราการขนถ่ายวัสดุสำหรับอุปกรณ์ป้อนจ่ายแบบใบสกรูจากการใช้วิธีการวิเคราะห์มิติ (Dimensionalanalysis) เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราการขนถ่ายวัสดุกับตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้จากการทดลองวัดค่าอัตราการขนถ่ายวัสดุจะนำไปแทนในฟังก์ชัน เพื่อหาค่าตัวประกอบของสมการ (Exponents) จึงจะทำให้ได้สมการคาดคะเนอัตราการขนถ่ายวัสดุสำหรับอุปกรณ์ป้อนจ่ายแบบใบสกรูต่อไปอัตราการขนถ่ายวัสดุเชิงมวลสำหรับอุปกรณ์ป้อนจ่ายแบบใบสกรูจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดขนาดของกำลังงานที่จะต้องใช้ในการขับเคลื่อนเพลาของใบสกรู ทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการคาดคะเนอัตราการขนถ่ายสำหรับตัวป้อนจ่ายแบบใบสกรู สามารถลดการนำเข้าของอุปกรณ์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุต่อไป

คำสำคัญ : อุปกรณ์ป้อนจ่ายวัสดุแบบใบสกรู, ความหนาแน่นวัสดุปริมาณมวล, ระยะพิตช์ใบสกรู, อัตราการขนถ่ายเชิงมวล

 

Abstract

The screw feeder design is an important to use a theory and to use a result from experimental. Especially todetermined the mass flow rate. The mass flow rate or power consumption of screw feeder in horizontal conveying canbe considered as a function of many pertinent variables, such as bulk density, screw speed, radial clearance betweenscrew blade and screw feeder rail, diameter of the screw shaft, pitch of the screw blade. We study to determine massflow rate of agriculture products such as rice broken and rice bran by using screw feeder in horizontal conveying. Thedimensional analysis used to create the function of mass flow rate. The results of experimental used to defineexponents. Therefore the equation for predict mass flow rate of screw feeder in horizontal conveying is become.The mass flow rate of screw feeder is a important factor for determine the power consumption to drive thescrew shaft, to do has a basic data for predict mass flow rate of screw feeder, to do decrease the equipment andtechnology from abroad and facilitate to develop the materials handling technology.

Keywords : Screw feeder, bulk density, pitch of the screw blade, mass flow rate.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)