การสร้างแม่พิมพ์ฉีดด้วยวิธีชุบพอกด้วยไฟฟ้า

Authors

  • ชาลี ตระการกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

ในการสร้างแม่พิมพ์ฉีด ส่วนที่สำคัญคือการสร้างส่วนเบ้าและส่วนคอร์ให้ได้ขนาด และรูปร่างที่ต้องการ ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเทคนิคและเวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปส่วนเบ้าและส่วนคอร์ของแม่พิมพ์ฉีดที่มีรูปร่าง ขนาด ความละเอียดสูง และต้องการลดขั้นตอนในการผลิต การทำผิวสำเร็จในขั้นสุดท้าย ซึ่งกรรมวิธีการชุบพอกโดยไฟฟ้า-เคมี เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดขั้นตอนในการทำแม่พิมพ์ฉีดลงได้ในการดำเนินงาน จะเริ่มต้นจากการทำต้นแบบที่เป็นพลาสติกให้เป็นสื่อไฟฟ้า จากนั้นนำไปทำการชุบพอกนิเกิลให้มีความหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร แล้วนำไปเทหล่อเสริมความแข็งแรงด้วยสังกะสีจนได้ความหนาเพียงพอ จากนั้นจึงนำไปปาดผิวออกจนได้ขนาดรูปร่างภายนอกตามที่กำหนด และนำไปยึดประกอบกับแม่พิมพ์ฉีดที่เตรียมไว้ผลที่ได้จากการนำแม่พิมพ์ฉีดที่สร้างขึ้น ไปทดลองฉีด ปรากฏว่าได้ชิ้นงานที่มีขนาดและรูปร่างเหมือนต้นแบบทุกประการ ส่วนผิวที่ต้องการความมันเงา จำเป็นต้องขัดเงาอีกครั้งด้วยครีมเพชร

คำสำคัญ : การชุบพอกด้วยไฟฟ้า, แม่พิมพ์ฉีด, ส่วนเบ้า, ส่วนคอร์

 

Abstract

The dimensions and profile of the cavity and core are the most importance factor in injection molds making.The problems are arisen when forming cavity and core of injection molds required profile and dimensions with highaccuracy and cost reduction to the mold making processes and final surface finish. Electroplating is one of mold makingprocesses and can be reduced the difficulty of mold making process.In this process, the plastic product is activated to be an electric conductor. Then it is converted to the cavityand core by electroplated process with Nickel chloride and Nickel Sulfamate until it reaches a thickness about 2-3millimeter. After that it is backed up by Zinc casting method to strengthen the core and cavity. It’s then machined to thespecified dimensions and the plastic injection mold is constructed.After bring the mold to try-out on the injection molding machine, the result shows that the dimension and theshape of the molded parts are similar to the master part. But for surface that require mirror image, the core and cavityshould be repolished with diamond compound.

Keywords : electroforming, injection mould, cavity, core

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)