การวิเคราะห์เกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา

Authors

  • สิทธิโชค สุนทรโอภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน โดยนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิธีการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4 ปีและ 2-3 ปีต่อเนื่อง ในภาคเรียนที่ 1/2545 จำนวน 773 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ ในประเมินผลการสอน ขั้นตอนที่ 2 ประเมินผลความคิดเห็นที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น ข้อคำถามเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลการประเมินในขั้นตอนที่ 2 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับผล ความคิดเห็นที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ผลการวิจัยได้เกณฑ์ประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา 6 ด้าน จำนวน 23 ข้อ

คำสำคัญ : การวิเคราะห์, เกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการสอน, การประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา

Abstract

The objective of this research was to analyze the criteria for instruction evaluation by student in College of Industrial Technology, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok. The research procedure was divided into 2 stages. The first stage was to study the criteria for instruction evaluation through 733 samples who were students of 4 years Bachelor Degree and 2-3 years continuous Bachelor Degree in the first semester on academic year 2002. Research instrument was questionnaire concerning opinions toward the criteria for instruction evaluation and analyzed by mean and standard deviation. The research result in the first stage was the opinion of criteria for instruction evaluation. The second stage was afterward evaluated the research results of the first stage by 5 experts. Evaluation instrument was a question concerning the criteria for instruction evaluation. The research finding in the second stage was that the experts were consensus with the criteria in the first stage. The research results reveal the criteria for instruction evaluate by student totaling 6 areas which include 23 items.

Keywords : analysis, criteria for instruction evaluation, instruction evaluation by student

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)