การพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานวงจรควบคุมการป้อนกลับ โดยใช้วงจรควบคุมค่าเฉลี่ยของโหมดกระแสที่มีความคงทน

Authors

  • อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • จิรศักดิ์ ส่งบุญแก้ว อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
  • วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์ อาจารย์, โครงการภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอ การพัฒนาวงจรควบคุมการป้อนกลับของวงจรควบคุมค่าเฉลี่ยของโหมดกระแส (ACMC) ไปเป็น วงจรควบคุมค่าเฉลี่ยของโหมดกระแสที่มีความคงทน (Robust–ACMC) โดยวงจรที่พัฒนาประกอบไปด้วยวงจรช่วยที่ใส่เข้าไปใน ลูปกระแสและแรงดัน ผลจากการนำไปประยุกต์ใช้ในวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบฟูลบริดจ์ที่สวิตช์ด้วยแรงดันศูนย์ และกระแสศูนย์ สามารถปรับปรุงเสถียรภาพของวงจรให้ดีขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์แบบสัญญาณเล็กๆ และแสดงผลการตอบสนองจากการวิเคราะห์ ด้วยสัญญาณขนาดใหญ่

คำสำคัญ : การควบคุมค่าเฉลี่ยของโหมดกระแส, การควบคุมค่าเฉลี่ยของโหมดกระแสที่มีความคงทน, การวิเคราะห์สัญญาณเล็กๆ

Abstract

This paper presents the development of feedback control circuit of average current mode control (ACMC) strategy processing to robust–average current mode control (Robust–ACMC) strategy. The Robust–ACMC strategy consists of auxiliary controller which is used for current and voltage loops. From the small–signal analysis point of view, robust performance can be achieved, preserving the stability on the application of a zero–voltage and zero–current switching full–bridge converter. In addition, the large–signal response of the converter under a transient state is shown in order to validate the concept.

Keywords : average current mode control (ACMC), robust–average current mode control (Robust–ACMC), small–signal analysis

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)