การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่7 (พ.ศ. 2535 – 2539) กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Authors

  • ศิริวิช ดโนทัย ผู้อำนวยการกองแผนงาน,สำนักงานอธิการบดี,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในช่วงต้นแผนถึงปลายแผน ของแผนฯ 7 และแผนฯ 8 เพื่อศึกษาศักยภาพและสมรรถนะของสถาบันฯ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาของสถาบันฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ ในแผนฯ 7 สถาบันฯ รับนักศึกษาใหม่ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 45.42 ในขณะที่ช่วงแผนฯ 8 สถาบันฯ รับนักศึกษาใหม่ ต่ำกว่าเป้าหมายเพียงร้อยละ 9.5 การผลิตบัณฑิตช่วงแผนฯ 7 สถาบันฯ ผลิตบัณฑิตต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 24.93 ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำร้อยละ 85.26 และช่วงแผนฯ 8 การผลิตบัณฑิตต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 27.28 และผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำเพียงร้อยละ67.48 เนื่องจากในช่วงแผนฯ 8 ประเทศ ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้การจ้างงานลดลง การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในช่วงแผนฯ 7 แล้วเสร็จ 8 หน่วยงาน แผนฯ 8 แล้วเสร็จ 3 หน่วยงาน จำนวนบุคลากรมีการเพิ่มในจำนวนที่ใกล้เคียงกันด้านการวิจัย ช่วงแผนฯ 8 สถาบันฯ สามารถสรรหาแหล่งทุนได้มากกว่าแผนฯ 7 โดยวงเงินเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 66.23 ในช่วงแผนฯ 8 สถาบันฯ ให้บริการวิชาการแก่สังคมสูงกว่าช่วงแผนฯ 7 มากถึงร้อยละ 383.86 โดยเฉพาะประเภทการตรวจสอบ และทดสอบผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 กับฉบับที่ 8 พบว่า ในการจัดทำแผนฯ ฉบับที่ 8 สถาบันฯ ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนามากขึ้น การกำหนดเป้าหมายได้มีการพิจารณาศักยภาพโดย รวมของสถาบันฯมากขึ้น

คำสำคัญ : เปรียบเทียบ , ผลสัมฤทธิ์, แผนพัฒนา

Abstract The aim of this research is to compare work performance of King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok between the 7 th Higher Education Development Plan (1992 – 1996) and the 8 th Higher Development Plan (1997 – 2001). The potentiality and competency of the university will also be studied. Quantitative and qualitative data, after being analyzed, will be used for the Development Plan of the university in the future. The result of the study is total number of new students are lower than the targets 45.42 percent and 9.5 percent in the period of the 7 th and 8 th plan respectively. The graduates production in the 7 th and 8 th plan period is analyzed from the number of graduates that were lower than the targets 24.93 percent and 27.28 percent respectively. Moreover, 35.26 percent of the graduates were employed in the period of the 7 th plan and 67.48 percent in the period of the 8 th plan. This was the result of the economic crisis during the 8 th plan which caused the reduction in employment. In addition KMITNB has founded 8 new organizations in the period of the 7 th plan. In the 8 th plan, there were 3 new organizations founded. The number of officials have raised from similarly during these two periods. Further, it was found that in the 8 th plan, the university could earn more research fund than the 7 th plan period 66.23 percent. It was also found that during the 8 th plan, the university had provided more academic services to the society than in the 7 th plan period 383.86 percent. The increasing number existed in all types of academic service especially testing. The comparison of achievement in the 7 th Higher Education Development Plan and the 8 th Higher Education Development Plan indicates that King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok has paid more attention to develop the plan since the 8 th plan period. It could be seen from the greater emphasis placed on the petentiality of the university when the targets were set. However, due to the economics crisis during the early 8 th plan, work performance of the university is much lower than the targets set in some areas.

Keywords : Comparison , Result , Development Plan

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-12

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)