ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Authors

  • สมพิศ อยู่สุขสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา, ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทุกแขนงวิชา ทุกชั้นปีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 208 คน ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามโดยแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ทดสอบสมมติฐานเพื่อการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีScheffe โดยใช้โปรแกรม สำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัย พบว่า 1. นักศึกษามีความคิดเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. เปรียบเทียบความ คิดเห็นของนักศึกษาระหว่างแขนงวิชาในภาพรวมและรายองค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบพฤติกรรม การเรียนของนักศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักศึกษาแขนงวิชาเครื่องมือ วัดและควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่านักศึกษาแขนงวิชาโทรคมนาคมในองค์ประกอบสภาพแวดล้อม นักศึกษาแขนงวิชา คอมพิวเตอร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าแขนงวิชาโทรคมนาคมในองค์ประกอบพฤติกรรมการเรียน

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Abstract

The research aims to investigate students’ viewpoints as well as the relationships between field options and learning achievement of Electronics Technology students, College of Industrial Technology, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok.The sample population included 208 students from Electronics Technology students enrolling in the first semester, academic year 2006. The questionnaire was a research instrument. Analysis statistics was done by SPSS, comprising frequency, percentage, arithmetic means, standard deviation, one way ANOVA, and Scheffe post hoc analysis. (p<.05). According to the study, the results were revealed as follows : 1. Overall learning achievement was highly rated. Ratings for instructional equipment and learning behavior were at a high level, whereas environment factor was rated at a moderate level. 2. Environment factor and learning behavior of students in each study field were found significantly different (p<.05). 3. From the post-hoc analysis, students in Electronics Instrument and Control Technology program (EIT) and Electronics Computer Technology program (ECT) revealed higher learning achievement than those in Electronics Telecommunication Technology program (ETT).

Keywords : Learning Achievement, Electronics Technology, College of Industrial Technology.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-12

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)