การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางความร้อนและวิเคราะห์ต้นทุนของผนังกระจก

Authors

  • อำนาจ จันทน์กะพ้อ อาจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, กรุงเทพมหานคร
  • วิชาญ วิมานจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ปรีดา จันทวงษ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางความร้อนและวิเคราะห์ต้นทุนของผนังกระจกที่มีจำหน่ายตาม ท้องตลาดจากการทดลอง วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อทำการศึกษาและทดสอบผนังกระจกใสธรรมดา กับกระจกใสเคลือบสาร เปล่งรังสีต่ำกระจกสะท้อนรังสีอาทิตย์สีฟ้า และวิเคราะห์ค่าทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างกระจกที่ใช้ในบ้านทดสอบ จากการศึกษา เปรียบเทียบระหว่างกระจกใสธรรมดา กับกระจกใสเคลือบสารเปล่งรังสีต่ำกระจกสะท้อนรังสีอาทิตย์สีฟ้า พบว่า ห้องที่ติดตั้งผนัง กระจกที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีอุณหภูมิอากาศภายในต่ำกว่าห้องที่ติดตั้งกระจกใส และสามารถลดค่าความร้อนผ่านกระจกได้ดีกว่า ห้องที่ติดตั้งผนังกระจกใสและกระจกที่มีคุณสมบัติพิเศษ จะมีปริมาณแสงธรรมชาติที่ใกล้เคียงกับห้องที่ติดตั้งกระจกใส การศึกษา ผลการประหยัดได้ของการติดตั้งผนังกระจกที่มีคุณสมบัติพิเศษแทนผนังกระจกใสธรรมดา พบว่า กรณีการติดตั้งผนังกระจกที่มี คุณสมบัติพิเศษ สามารถลดภาระการทำความเย็นได้มากที่สุด แต่เมื่อคำนึงถึงเงินลงทุนที่แตกต่างกัน มีเพียงกระจกใสเคลือบสาร เปล่งรังสีต่ำเท่านั้นที่คุ้มค่าต่อการลงทุน คือ มีระยะเวลาการคืนทุน 2.5 ปี และอัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 40 ต่อปี เมื่อติดตั้ง กระจกนี้แทนกระจกใสหันทางด้านทิศใต้ของบ้านพักอาศัยต้นแบบนี้

คำสำคัญ : การวิเคราะห์ต้นทุน, ผนังกระจก, ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์, แสงธรรมชาติ, ค่าความร้อนไหลผ่านผนัง

Abstract

This paper presents a comparison between thermal properties and analysis of commercial glazed walls cost from experiments. The objectives of this study are to investigate and test thermal properties of clear glass, clear glass low-e and reflective blue glass and to analyze economic use of various glazing materials in buildings. Comparative study between clear glass, clear glass low-e and reflective blue glass revealed that indoor temperature of clear glass low-e and reflective blue glass wall rooms was less than that of clear glass wall room, and better reduced heat from solar radiation whereas the daylight was nearly the same as clear glass window rooms. The results also showed that the clear glass low-e and reflective blue glass windows can reduce the cooling energy. In the economic analysis, the low-e was found to be the best choice for investment. Its pack period is 2.5 years and rate of return is 40 % per year when these glass are used to replace the clear glass windows in the south façade of the house.

Keywords : Analysis of cost, Glazed walls, Solar radiation, Daylight, Heat flux

Downloads

Published

2012-11-12

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)