การพัฒนาชุดประลองการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

Authors

  • วรพงษ์ รัตนโภคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สมชาย สาลีขาว อาจารย์พิเศษ, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ให้เป็นระบบที่มีการจัดการทางด้านการเรียนการสอน การประลองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โครงการวิจัยนี้ได้ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) ของ moodle มาสร้างระบบ และ เครื่องมือต่างๆ สำหรับการจัดการในด้านการเรียนการสอน ของผู้เรียนและผู้สอน เช่น รายวิชา แบบเรียน กระดานเสวนา การบ้าน แบบทดสอบ และการประเมินผลการเรียน เป็นต้น ในการทดสอบระบบได้มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจำนวน 30 คนให้เรียนผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต และอีกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คนให้มีการเรียนการสอนแบบมีผู้สอน ทั้งสองกลุ่มตัวอย่างต้องเรียน 3 บทเรียน และทำการประลองหลังการเรียน กำหนดให้มีการทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น จากนั้น นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (pair t-test) ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป SPSS ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการประเมินผลโดยใช้การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ (Hypothesis Testing; t-test) มีค่าเท่ากับ 7.032 ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ ดังนั้น ระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต มีผลสัมฤทธิ์ดีกว่าการเรียนการสอนแบบมี ผู้สอน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ได้อาจมาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ระดับความยากง่ายของเนื้อหาของบทเรียนที่เรียน ความชัดเจนของ เนื้อหาของแต่ละบทเรียน สิ่งดึงดูดความสนใจในบทเรียน พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ความเอาใจใส่ในการเรียนของผู้เรียนรวมถึง รูปแบบของแบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียน เป็นต้น ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาส่วนมาก พบว่า นักศึกษาชอบเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพราะเห็นเป็นความแปลกใหม่ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ทำให้มีความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้น และสามารถเข้าเรียนซ้ำได้

คำสำคัญ : การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ, กลุ่มตัวอย่าง, การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต, ระบบการจัดการเรียนการสอน

Abstract

The purpose of this research is to develop learning management system as fully online learning and laboratory. In this research, system and tools use Learning Management System (LMS) of moodle for managing several aspects of learner and instructor are built. The items which are made to be used easily are subject, lesson, web board, homework, test and learning result evaluation. In system testing, thirty examples are via internet and thirty examples are by instructor. Both group of example uses three lessons and laboratory, Achievement Test and Opinion Questionnaire. Data was analyzed by Percentage, Mean, Standard Deviation and pair t-test by SPSS program. The result of examples by Using the Hypothesis Testing (T-Test) of statistics is t = 7.032 which is in accepting range. Therefore, learning via internet has a better result than by instructor. These result from several aspects: difficult, clear and interesting learning lessons, knowledge fundamental and attention of learner, and also testing pattern of evaluation. The most of students' opinion like that because it is interesting and not boring. Also, they understood lesson better and want to continue study again.

Keyword : Hypothesis Testing, Sample, E-learning, Learning Management System

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-12

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)