ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Authors

  • สมบุญ ตันสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกเรียนของ นักศึกษากับอาชีพที่นักศึกษาเลือกประกอบภายหลังสำเร็จการศึกษา ประชากรเป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตภาคปกติของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจำนวน 428 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่วิทยาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ การเปิดสอนหลายสาขา ซึ่งทำให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียน สาขาตามความสนใจ ตามความสามารถและความถนัดของตัวเอง ในด้านความเชื่อนักศึกษามีแนวคิดเห็นด้วยที่ว่าวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะที่สังคมยอมรับสาขาที่เปิดสอนเป็นสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการและอาชีพตามสาขาที่เปิดสอน เป็นอาชีพที่สามารถทำประโยชน์กับสังคมได้มาก และในด้านเป้าประสงค์นักศึกษามีแนวคิดเห็นด้วยว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แล้วจะมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถทำงานในระดับของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ได้รวมถึงเมื่อสำเร็จแล้วสามารถประกอบอาชีพอิสระตรงตามสาขาที่ได้เรียนมา และที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ยังพบว่าปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ ผู้ส่งเสียในการศึกษาและระดับการศึกษาของบิดา - มารดา

คำสำคัญ : ปัจจัยต่อการศึกษาต่อ, ความเชื่อ, เป้าประสงค์

Abstract

The study was conducted to reveal any factors that influenced the students’ decision in choosing to study at CIT, KMITNB in Bachelor of Industry Program Another objective of this study was to find a relationship between the program the students entered and their chosen jobs after graduation. The population of this study included 428 first–year undergraduate students who enrolled in the Bachelor of Industry Program at CIT. The result of the study showed that a factor regarding a variety of program offered at CIT was a significant factor that influenced the students’ decision statistically significant at 0.01 level. The student felt that they can choose to study a specific program according to their level and their interest. Moreover, the students believed that CIT was widely accept from general public as well as in the labor market. Regarding to the objectives of the students after graduation, they wanted to apply their knowledge and skill learned from CIT in the working environment, both at an administrative level and an operating level. Also, the students believed that they can find suitable job that matched their field of study. It was also found that other factors that affected the students’ decision included the students’ financial supporter and their parents’ educational level. These factors were found statistically significant at 0.05 level.

Keyword : Factors influencing continuation of study, Students’ beliefs, Students’ objectives

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-12

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)