อิทธิพลที่เกิดจากเม็ดโลหะกระเด็นระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับแก๊สผสม ของการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกป้องแบบลัดวงจร

Authors

  • ทวีศักดิ์ ส่งศรีจันทร์ นักศึกษา, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วีรพัฒน์ ปล้องใหม่ นักศึกษา, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • กิตติภพ บูรพัฒ นักศึกษา, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

อิทธิพลที่เกิดจากเม็ดโลหะกระเด็นระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับแก๊สผสมของการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกป้อง แบบลัดวงจร เพื่อเปรียบเทียบการเกิดเม็ดโลหะกระเด็นการทดลองนี้ใช้เครื่องอัตโนมัติสำหรับกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊ส ปกป้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์99.99 เปอร์เซ็นต์และแก๊สผสมระหว่างอาร์กอน 75 เปอร์เซ็นต์กับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 25 เปอร์เซ็นต์เป็นแก๊สปกป้อง โดยใช้วัสดุเป็นแผ่นเหล็กเกรด ASTM A 36 ความหนา 6 มิลลิเมตร เตรียมรอยต่อแบบต่อชน เงื่อนไขของการเชื่อมมุมเชื่อม 90 องศา ความเร็วในการเชื่อม 30 เซนติเมตรต่อนาที โดยใช้ลวดเชื่อม ER-70S-6 ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร โดยใช้กระแสเชื่อม 100,120,140,160 แอมแปร์ แรงดัน 19-22 โวลต์ผลจากทดลองพบว่าที่กระแสเชื่อมที่ 1 0 0 , 1 2 0 , 1 4 0 , 1 6 0 แ อ ม แ ป ร์ ข อ ง แ ก๊ส ค า ร์บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ไ ด้อัต ร า ข อ ง เ ม็ด โ ล ห ะ ก ร ะ เ ด็น ที่ 1.0568,0.8817,0.8562,0.8430 กรัม และแก๊สผสมระหว่างอาร์กอนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ได้อัตราของเม็ดโลหะกระเด็นที่ 0.5054,0.6514,0.7282,0.7857 กรัม สรุปผลการทดสอบแก๊สอาร์กอนผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดเม็ดโลหะกระเด็นน้อยกว่า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

คำสำคัญ : การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม, ASTM A36, คาร์บอนไดออกไซด์, อาร์กอน, , ความเร็วในการเชื่อม

Abstract

The objective of the study of the Influence of spatter between carbondioxide and mixing gas on short-circuit shield gas metal arc welding was to compare occurrences of spatters. The test would be done by using automatic machine for shield gas metal arc welding. 99.99 % carbondioxide and mixing gas of 75 % argon and 25 % carbondioxide would be applied as shielding gas. ASTM A 36 iron plate with thickness of 6 millimeters would be prepared for butt joint welding at work angle of 90 degrees, welding speed of 30 cm/s with ER-70S-6 welding rod having diameter of 1.2 mm. Welding currents applied on the test would be 100, 120, 140, and 160 Ampere. at voltages of 19 – 22 Volt. It could find from the test that at the currents of 100, 120, 140, and 160 A, the short-circuit shield carbondioxide metal arc welding could provide spatter rates at 1.0568, 0.8817, 0.8562, and 0.8430 grams, and that of mixing argon and carbondioxide at 0.5054, 0.6514, 0.7282, and 0.7857 grams. It could be concluded that spatters from mixing argon and carbondioxide test could be less than that of carbondioxide one. The result from the test could be applied on the welding jobs of practical automobile part assembling, gas tank, pipe, and other industries related to procedure of shield gas arc welding.

Keywords : Gas Metal Arc Welding, ASTM A36, Carbon dioxide, argon, Travel Speed

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-12

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)