การศึกษารูปแบบของสตับในสายอากาศร่องสี่เหลี่ยมที่ป้อนด้วยท่อนำคลื่นระนาบร่วม

Authors

  • ประกาศิต ตันติอลงการ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • จีระศักดิ์ ช่วงชัย อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการศึกษาผลของสตับบนท่อนำคลื่นแบบระนาบร่วมที่ใช้ป้อนสัญญาณให้กับสายอากาศแบบร่อง รูปสี่เหลี่ยม รูปร่างของสตับที่ศึกษาคือสตับรูปสามเหลี่ยม สตับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสตับรูปวงกลม จากนั้นแสดงการ เปรียบเทียบผลที่เกิดจากสตับโดยใช้การสูญเสียย้อนกลับซึ่งได้มาจากการจำลองการทำงานด้วยโปรแกรมออกแบบสายอากาศ ย่านความถี่ไมโครเวฟ (IE3D) จากผลของการทดลองสตับทั้ง 3 แบบแสดงให้เห็นว่ารูปร่างและขนาดของสตับที่ปลายสายนำ สัญญาณมีผลต่อความถี่ใช้งาน อิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์และการสูญเสียย้อนกลับของสายอากาศ โดยขนาดของสตับจะทำให้ความถี่ ใช้งานของสายอากาศเลื่อนไป เมื่อขนาดของสตับเท่ากันสตับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีการสูญเสียย้อนกลับสูงสุด สตับรูปสามเหลี่ยม จะมีค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์มากที่สุด 117.58% เมื่อสตับมีขนาด 16 มิลลิเมตร สตับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ สูงสุด 116.49% และสตับรูปวงกลมจะมีอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์สูงสุด 112.70%

คำสำคัญ : สตับรูปสามเหลี่ยม, สตับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, สตับรูปวงกลม, สายอากาศร่องสี่เหลี่ยม, ท่อนำคลื่นระนาบร่วม

Abstract

The study demonstrates the effects of different stubs shapes on the CPW-fed rectangular slot antenna. A variety of stub shapes including triangular, square, and circular stubs were investigated for their return loss. The commercial software IE3D based on the Method of Moments was used to simulate antenna characteristics. The outcomes revealed that frequency, impedance bandwidth, and return loss were affected by diverse stub structures. Stub sizes led to shifting frequencies. Regarding similar stub size, the 12 mm. square stub instigated the highest return loss and impedance bandwidth 116.49%. Meanwhile the 14 mm. circular stub yielded the most impedance bandwidth 112.70% and the 16 mm. triangular stub generated the highest impedance bandwidth 117.58%.

Keywords : Triangular stub, Square stub, Circular stub, Square slot antenna, Coplanar Waveguide (CPW)-fed

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-12

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)