แหล่งจ่ายกำลังไฟตรงสองทิศทางขนาด 12 V / 24 V ด้วยวิธีการสวิตช์ความถี่สูง

Authors

  • ดำรง จีนขาวขำ รองศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ประสิทธิ์ จันทร์มนตรี อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้เป็นการนำเสนอแหล่งจ่ายกำลังไฟตรงสองทิศทาง ซึ่งสามารถแปลงผันแรงดันจาก 12 V เป็น 24 V และ จาก 24 V เป็น 12 V ด้วยพิกัดกำลัง > 100 W ประสิทธิภาพ > 75% การคงค่าแรงดัน < 4% และค่าตัวประกอบแรงดันความพลิ้ว < 4% โครงสร้างประกอบขึ้นด้วยไอซีSG3524 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกำเนิดสัญญาณการมอดูเลตความกว้างของพัลส์ที่ความถี่25 kHz และไอซีIR2110 ทำหน้าที่ในการขับเกต สำหรับวงจรกำลังจะใช้มอสเฟตกำลังต่อกันเป็นวงจรแปลงผันแบบบริดจ์เต็มสองชุด โดยมี หม้อแปลงความถี่สูงทำหน้าที่ในการเพิ่มหรือลดแรงดันและแยกโดดทางไฟฟ้าระหว่างวงจรแปลงผันทั้งสอง ซึ่งถ้าวงจรกำลังชุดใด ทำหน้าที่เป็นภาคอินพุต วงจรแปลงผันชุดนั้น จะทำหน้าที่เป็นอินเวอร์เตอร์ เพื่อจ่ายพลังงานให้หม้อแปลง และวงจรแปลงผันอีกชุด จะทำหน้าที่เป็นเอาต์พุตและเรียงกระแส จากผลการทดลอง พบว่า ถ้าอินพุตป้อนเข้าทางด้าน 12 V กำลังเอาต์พุตสูงสุดทางด้าน 24 V จะมีค่าเท่ากับ 125 W ด้วยประสิทธิภาพ > 66.26% การคงค่าแรงดัน < 0.33% และค่าตัวประกอบแรงดันความพลิ้ว < 1.42% ใน ทำนองเดียวกัน ถ้านำอินพุตป้อนเข้าทางด้าน 24 V กำลังเอาต์พุตสูงสุดทางด้านเอาต์พุต 12 V จะมีค่าเท่ากับ 121 W ด้วยประสิทธิภาพ > 63.12% การคงค่าแรงดัน < 0.33% และค่าตัวประกอบแรงดันความพลิ้ว < 3.50%

คำสำคัญ : แปลงผันแรงดัน, ความถี่สูง, สองทิศทาง

Abstract

This research presents a bi-direction direct current converter, which can be converted voltage from 12 V input to 24 V and 24 V input to 12 V output. The power output rated was not less than 100 W, efficiency net more than 75%, voltage regulation < 4% and ripple factor < 4%. The construction of them consists of SG3524 IC for generating pulse width modulation at 25 kHz and IR2110 IC for driving gate circuits. The power MOSFETs which were connected two full – bridge converter to be power circuit parts. There was a high – frequency transformer for stepping up or stepping down voltage and isolate between two the converters. While working, one converter set works as inverter for apply energy to transformer and the other set works as rectifier circuit. The results of experimentation, if it was applied input voltage to 12 V, the output voltage able with a maximum power 125 W, efficiency net more than 66.26%, load regulation of < 0.33%, and ripple factor < 1.42%. Which were corresponded to apply input voltage to 24 V, the output voltage able with a maximum power 121 W, efficiency net more than 63.12%, load regulation of < 0.33%, and ripple factor < 3.50%.

Keywords : Voltage convert, High frequency, Bi-direction

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-12

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)