แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับค่าความผิดพลาดของเครื่องวัด 3 แกน

Authors

  • สมภพ ตลับแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)