การออกแบบและสร้างระบบพาสเจอร์ไรส์ในเครื่องต้นแบบผลิตโยเกิร์ตชนิดกวน แบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

Authors

  • วันเพ็ญ จิตรเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
  • อาคม สุวัณณกีฏะ อาจารย์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
  • อรทัย บุญทะวงศ์ อาจารย์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
  • อภินันทน์ จิตรเจริญ อาจารย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการออกแบบ สร้างและวิเคราะห์ระบบพาสเจอร์ไรส์สำหรับเครื่องต้นแบบผลิต โยเกิร์ตชนิดกวนแบบครบวงจรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมขนาดย่อม มีส่วนประกอบสำคัญคือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ชนิดเปลือกและท่อ ใช้หัวพ่นไฟแบบอัดอากาศ ให้ความร้อนแก่น้ำนมดิบที่อุณหภูมิ72-82 o C ควบคุมระยะเวลาการฆ่าเชื้อ ด้วยขดท่อหน่วงเวลา มีระยะเวลาฆ่าเชื้อนาน 67 s และอัตราการไหลของน้ำนม 884 ml/min จากนั้นทำการลดอุณหภูมิ น้ำนมด้วยขดท่อแลกเปลี่ยนอุณหภูมิที่อยู่ภายในถังน้ำเย็นให้มีอุณหภูมิที่42-45 o C ก่อนเข้าสู่ถังหมักบ่ม ผลการทดสอบ แสดงให้เห็นว่าเครื่องต้นแบบสามารถรักษาระดับอุณหภูมิพาสเจอร์ไรส์ไว้ได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ น้ำนมมีกลิ่นรสปกติ และไม่พบเอนไซม์ฟอสฟาเทส

คำสำคัญ : โยเกิร์ต, พาสเจอร์ไรส์, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเปลือกและท่อ, เอนไซม์ฟอสฟาเทส

Abstract

A prototype for an in-line stirred yoghurt production machine was designed and constructed for use in an SME dairy plant. The prototype consisted of a shell and tube heat exchanger, and a forced draft burner for heating milk to 72- 82 o C with a milk flow rate of 884 ml/min. During the pasteurization process, this holding temperature was maintained for a period of 67 seconds. Thereafter, the pasteurized milk was cooled to 42-45 o C through the use of cold water, before being transferred to an incubation tank. Results showed that the prototype was consistently able to maintain the pasteurized temperature, whilst still keeping a normal milk taste and smell, the phosphatase enzyme was not found.

Keywords : Yoghurt, Pasteurizer, Shell and tube heat exchanger, Phosphatase enzyme

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-12

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)