การเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่ใช้น้ำมันดีเซลและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

Authors

  • ดิเรก ชูวิเชียร อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นทำให้รถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวนมากดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลเดิมมาเป็น เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติงานวิจัยนี้จึงได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษที่เกิดขึ้นจากรถบรรทุกขนาด ใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลและรถบรรทุกคันเดียวกันหลังถูกดัดแปลงเพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติการทดสอบเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการทดสอบพบว่าปริมาณมลพิษ NOx และ CO2 จากการใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นสูงกว่าการใช้ดีเซลประมาณ 11.72% และ 100% ตามลำดับ ในขณะที่THC สูงกว่าถึง 33.42 เท่า แต่ข้อดีประการหนึ่งจากการใช้ก๊าซธรรมชาติคือการไม่มีปริมาณเขม่าควันหลงเหลือจากการเผาไหม้เลย ผลการ ทดสอบกำลังของรถบรรทุกพบว่าการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติทำให้กำลังสูงสุดลดลง 27.99% และส่งผลให้อัตราเร่งต่ำลง 2.76 เท่า การศึกษาวิจัยถึงเทคโนโลยีการติดตั้งและการพัฒนาคุณภาพก๊าซในประเทศไทยจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเพื่อ เตรียมพร้อมต่อการใช้กฎหมายควบคุมมลพิษที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต

คำสำคัญ : สมรรถนะ, มลพิษ, รถบรรทุกขนาดใหญ่, เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และ กรมควบคุมมลพิษ

Abstract

The increase of fuel price draws much attention to dedicate the old diesel engines to natural gas engines. This research was to compare the performances and emissions between heavy-duty diesel truck and heavy-duty natural gas truck. The experiment followed the standard of the Thai Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment. The result showed that NOx and CO2 from the natural gas truck was 11.72% and 100% higher than that of the diesel truck, respectively. Moreover, the THC from natural gas truck was 33.42 times higher. The only benefit of using natural gas was the 0% of Particulate Matter. The performance testing found that the output power of the natural gas truck was 27.99% lower than that of the diesel truck. Because of this reason, the acceleration performance of the natural gas truck decreases 2.76 times. The investigation and research on the retrofitting technology and the improvement of natural gas property in Thailand are very important with the intention of conformity to the coming laws related to pollution control.

Keywords : Performance, Emission, Heavy-Duty Truck, Natural Gas and Pollution Control Department

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)