การควบคุมเครื่องมือวัดด้วยโปรแกรม MATLAB

Authors

  • นที ทองอุ่น อาจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ประเสริฐ สินน้อย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)