การเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร : กรณีศึกษา โรงงานผลิตอาหารสัตว์

Authors

  • วีรชัย มัฎฐารักษ์ อาจารย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • วิมล จันนินวงศ์ ผู้จัดการโรงงาน, โรงงานผลิตอาหารสัตว์

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีการ OEE หรือการปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวม ของเครื่องจักรอัดเม็ดในโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ โดยทำการศึกษาถึงเหตุที่มีผลทำให้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่อง อัดเม็ดมีค่าต่ำด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบคิวซี สตอรี่ ของ JUSE การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนปรับปรุงด้วยผังก้างปลาพบว่าตัว แปรที่มีค่าต่ำมีอยู่ 2 ตัวแปร คือ ค่าความพร้อมของเครื่องจักรและค่าสมรรถนะเครื่องจักร ดังนั้นจึงได้จัดทำมาตรการตอบ โต้เหตุเพื่อปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3% ภายหลังการปรับปรุงพบว่าค่า ประสิทธิผลโดยรวมในสายการผลิตที่ 2 เครื่องมีค่าสูงขึ้นจากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ 74% สูงขึ้นเป็น 84% ส่วนสายการผลิตที่ 3 เครื่องมีค่าเฉลี่ย 75% สูงขึ้นเป็น 93%

คำสำคัญ : การเพิ่มผลผลิต , การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

Abstract

The objective of this paper is to study productivity by method of OEE or Overall Equipment Effectiveness improvement for pellet mill machines in aquaculture feed mill factory. The QC Story theory by JUSE is used to analyze all data and resolve problems. Before improving of machines, all collecting data are analyzed by using fishbone theory and found that there are low two parameters, which are machine availability rate and machine performance rate, as a result the researcher tries to find out methods to increase overall equipment effectiveness for machines at 3%. After improvement processing in the second line are higher than the average before improvement about ten percentages, from 74% to 84%. Also, the average of overall equipment effectiveness mean of the third line machine increases at eighteen percentages, from 75% to 93%.

Keyword : Productivity , Overall Equipment Effectiveness : OEE

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)