การออกแบบการทดลองในกระบวนการอบพรมด้วยเครื่องอินฟราเรด

Authors

  • ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาสถิติ, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศิริวรรณ โยธาจันทร์ นักศึกษา, ภาควิชาสถิติ, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

บทคัดย่อ

กระบวนการอบพรมด้วยเครื่องอบอินฟาเรดเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตพรมทอมือและทอเครื่องที่สำคัญ การศึกษาครั้งนี้พบว่า เวลาในการอบพรมขึ้นกับประสบการณ์การทำงานของพนักงานแต่ละคน โดยปกติใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง พารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องอินฟราเรด และระยะจากหลอด อินฟาเรดถึงหลังพรม ซึ่งมีช่วงพิสัย 1.58 - 2.08 วินาทีต่อเซนติเมตร และ 8 - 11 เซนติเมตร ตามลำดับ นอกจากนี้ตัว แปรปรวนร่วมที่ไม่สามารถควบคุมได้สองปัจจัยคือ ความชื้นสัมพัทธ์ และความยาวของพรม ดังนั้น ในการออกแบบการ ทดลองครั้งนี้จึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่อง อินฟราเรด ระยะจากหลอดอินฟราเรดกับหลังพรม และระยะทางในการเคลื่อนที่ของเครื่องอินฟราเรดมีอิทธิพลต่อเวลาการ แห้งของพรม (p<0.05) ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศไม่มีอิทธิพลต่อเวลาการแห้งของพรม (p>0.05) การตั้งค่าเครื่องอบ อินฟาเรดที่ดีที่สุดคือ การตั้งค่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องอินฟราเรดที่ระดับ 1.58 วินาทีต่อเซนติเมตร และ ระยะห่างระหว่างหลอดอินฟราเรดกับหลังพรมที่ระดับ 8 เซนติเมตร ด้วยความยาวของพรมขนาด 6 เมตร พนักงานใช้เวลา ในการอบ 180 นาที หากคำนวณจากฟังก์ชันใช้เวลาในการอบเพียง 74.4258 นาที

คำสำคัญ : การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม, กระบวนการอบพรม, เครื่องอินฟราเรด

Abstract

Carpet drying process with the Infrared drier is an important process to produce hand-hook and machine-hook carpets. In this study, a drying carpet period depends on each worker’s experience, normally around 2-3 hours. The control parameters of Infrared drier consist of a speed of the infrared machine and a distance from the infrared bulb to carpet. Both parameters are in controlled and the ranges are 8 - 11 centimeter and 1.58 - 2.08 sec/ centimeter, consequently. Beyond that, there are two covariate factors or concomitance variables which were not controlled such as the relative humidity and the carpet length. Therefore, the Design of experiment was an analysis of covariance. The results found that the “distance, the “speed” and the “length” were significant (p<0.05), whereas the “RH” was not significant (p>0.05). The suitable setup for Infrared Drier is 1.58 sec/ centimeter for speed and 8 cm. for distance. With a carpet of 6 meter long, drying time for a typical human work is approximately 180 minutes while for computerized machine is 74.43 minuets.

Keywords : Analysis of covariance, Carpet drying process, Infrared machine

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)