ผลกระทบของอุณหภูมิไอดีต่อมลพิษของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

Authors

  • เชี่ยวชาญ ห้าวหาญ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

การคำนึงถึงปริมาณมลพิษในไอเสียมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ ๆ อยู่ตลอด วิธีการหนึ่งที่ใช้ในการลดปริมาณมลพิษไอเสียคือ การพัฒนาโครงสร้างและการออกแบบเครื่องยนต์ แต่วิธีการนี้มีความ ซับซ้อนสูงเนื่องจากการทำงานของเครื่องยนต์ต้องเกี่ยวข้องกับตัวแปรมากมาย โดยตัวแปรแต่ละตัวย่อมมีความสัมพันธ์ และส่งผลกระทบต่อกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิไอดีที่มีต่อปริมาณมลพิษ คาร์บอนมอนน็อกไซด์และไฮโดรคาร์บอนในไอเสีย โดยทำการทดสอบบนเครื่องยนต์สี่ลูกสูบ ขนาด 1587 cc จุดระเบิด ด้วยประกายไฟ อุณหภูมิอากาศที่ตั้งไว้ในการทดสอบอยู่ในช่วง 35 - 60 ºC ผลการทดสอบพบว่าที่อุณหภูมิอากาศ 45 ºC ปริมาณมลพิษคาร์บอนมอนน็อกไซด์ในไอเสียต่ำที่สุดและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป ปริมาณ ไฮโดรคาร์บอนค่อนข้างจะคงที่ที่อุณหภูมิต่ำและปานกลาง แต่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิสูงประมาณ 55 ºC

คำสำคัญ : อุณหภูมิไอดี, เครื่องยนต์, มลพิษไอเสีย, คาร์บอนมอนน๊อกไซด์ และ ไฮโดรคาร์บอน

Abstract

The consideration of engine exhaust emission is one of the driving forces to develop the engine technologies. A solution used for reducing the exhaust emission is “the structural development and design”. This solution is very complicated because it involves many parameters. Each parameter usually relates and affects to the others. This research intended to investigate the effect of intake air temperature on the carbonmonoxide and hydrocarbon emissions. The testing was done on a four-stroke fore cylinder 1587-cc spark ignition engine. The intake air temperature was set in the range between 35 - 60 ºC. The result showed that the intake air temperature of 45 ºC produced the least carbonmonoxide emission. The emission rapidly increased when the temperature changed. The hydrocarbon emission was relatively constant at low to medium temperature. But it swiftly increased when the temperature reached 55 ºC

Keywords : Intake air temperature, Engine, Exhaust emission, Carbonmonoxide and Hydrocarbon

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)