การประเมินความรบกวนในการเก็บตัวอย่างดินแบบ Open Tube Sampler และ Rotary Core Drilling

Authors

  • Keeratikan Piriyakul Lecturer, Department of Civil and Environmental Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.

Abstract

บทคัดย่อ

การรบกวนตัวอย่างดินในระหว่างการเก็บตัวอย่างดินมีความสำคัญต่อนักวิจัยและวิศวกรปฐพี โดยศึกษา ดินเหนียวของประเทศเบลเยี่ยม (Belgian Boom clay) เปรียบเทียบการเก็บตัวอย่างดินจากสองวิธี โดยวิธีแรกเป็นการเก็บ ตัวอย่างดินโดย open-tube sampler จะใช้ thin-walled tube ในการเก็บตัวอย่างดินที่มีคุณภาพสูงในชั้น A ส่วนวิธีที่สองเป็น การเก็บตัวอย่างดินแบบ rotary core drilling ซึ่งเป็นวิธีใหม่และทำงานได้เร็วกว่าวิธีแรกสามารถเก็บตัวอย่างดินได้อย่าง ต่อเนื่องตลอดความลึก แต่การทำงานเร็วขึ้นนี้อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดการรบกวนดินได้ จึงต้องศึกษาตัวอย่างดินที่เก็บ มาจากทั้งสองวิธี โดยจากคุณสมบัติพื้นฐานของตัวอย่างดินและการทดสอบแรงอัดสามแกนร่วมกับอุปกรณ์เบ็นเดอร์ อีลีเมนต์ ซึ่งเป็นวิธีใหม่ที่งานวิจัยนี้นำเสนอในการประเมินความรบกวนของดิน โดยคำนวณค่าอิลาสติกโมดูลัสเฉือนของ ตัวอย่างดินเหนียวโดยอาศัยความเร็วคลื่นเฉือนอิลาสติก ซึ่งจากการทดลองพบว่า วิธีเก็บตัวอย่างดินแบบใหม่สามารถเก็บ ตัวอย่างดินที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับวิธีเดิม

คำสำคัญ : การรบกวน, การเจาะแบบหมุน, การทดสอบในห้องปฏิบัติการ, ตัวแปรด้านปฐพีกลศาสตร์, เบนเดอร์อีลีเมนต์

Abstract

Soil disturbance due to soil sampling is of outmost importance for researchers and geotechnical engineers. This research studied on the Belgian Boom clay comparing of soil sample disturbance for two soil sampling techniques. Firstly, an open-tube sampler is a common soil sampling method used in Belgium. The open-tube sampler applied the thin-walled tube for soil sampling quality class A. Secondly, the rotary core drilling with triple tube wire line coring sampling system is a new technique and operates faster than the first technique continuing to the greater the depth. However, its fast operation might cause soil sample disturbance. Therefore, the research studied on samples from two sampling techniques using index tests and triaxial tests with bender elements technique which is a new technique to assess the soil disturbance calculating the initial shear modulus, G0, from the elastic shear wave velocity. It is shown that the new sampling technique can obtain as high quality sample as the open-tube sampler.

Keywords : Sample disturbance, Rotary drilling, Laboratory tests, Soil parameters, Bender elements

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)