การออกแบบวงจรบวกทางเวกเตอร์แบบแอนาลอกด้วยมอสเฟท

Authors

  • ชัยวัฒน์ สากุล Keywords: CMOS, Vector summation, Saturation region, Voltage mode

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอวงจรบวกแรงดันทางเวกเตอร์โดยใช้ซีมอส ซึ่งจะอาศัยกฎกำลังสองของ มอสทรานซิสเตอร์ โครงสร้างของวงจรจะประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ วงจรกำลังสองและวงจรถอดรากที่สอง ซึ่งวงจรกำลังสองจะอาศัยคุณสมบัติของมอสทรานซิสเตอร์ที่มีการทำงานในช่วงอิ่มตัว และวงจรถอดรากที่สองจะ อาศัยคุณสมบัติการทำงานของมอสทรานซิสเตอร์ในช่วงไม่อิ่มตัวเป็นพื้นฐานในการออกแบบ วงจรถูกออกแบบให้ มีการทำงานในโหมดแรงดันซึ่งจะใช้แหล่งจ่ายแรงดันเพียง ±1.5 โวลต์ ผลการเลียนแบบการทำงานจะถูกแสดงโดย ใช้โปรแกรม PSpice และใช้ CMOS เทคโนโลยี 0.5 ไมครอน LEVEL 3 ของ MOSIS

คำสำคัญ : ซีมอส, วงจรบวกทางเวกเตอร์, ช่วงอิ่มตัว, โหมดแรงดัน

Abstract

This article presents a CMOS vector summation circuit using square’s law of CMOS. Its structure consists of two main parts. First part is the squaring circuit and the second part is square-rooting circuit. The operational principle of the squaring circuit is based on saturation region, while square-rooting circuit is based on non-saturation region. The proposed circuit is performed in voltage mode. It operates with ±1.5V power supply. Simulation results are demonstrated by PSpice program using CMOS technology of 0.5 μm. LEVEL of MOSIS.

Keywords : CMOS, Vector summation, Saturation region, Voltage mode

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)