บทบรรณาธิการ

Authors

  • กองบรรณาธิการ - King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Abstract

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ขอเรียนเชิญอาจารย์ คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่านจากทุกหน่วยงานร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ซึ่งวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลวารสารไทยของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง (Thai Journal Citation Index Center, TCI) และมีค่า Thai Journal Impact Factors = 0.077 โดยบทความแต่ละบทความจะได้รับการคัดกรองและตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ

ในโอกาสนี้ ทางกองบรรณาธิการขอเชิญชวนท่านที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน โดยสามารถดูรายละเอียดการส่งบทความเข้าพิจารณาได้ที่เว็บไซต์ของวารสาร (http://j.cit.kmutnb.ac.th/)

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการพิจารณาบทความในวารสารและขอขอบคุณผู้ร่วมส่งบทความทุกท่านในการทำให้วารสารบรรลุวัตถุประสงค์ ทางกองบรรณาธิการพร้อมจะรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงทำให้วารสารนี้มีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากลต่อไป

กองบรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทบรรณาธิการ (Letter from Editor-in-chief)