การพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ ด้วยดินขาวและดินพื้นบ้าน

Authors

  • เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Abstract

บทคัดย่อ

การพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ ด้วยดินขาวและดินพื้นบ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของดิน พื้นบ้านและทดลองหาอัตราส่วนผสมระหว่างดินพื้นบ้าน ดินขาวลำปาง และทราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากตาราง สามเหลี่ยมได้ส่วนผสม 36 สูตร ศึกษาสมบัติทางกายภาพหลังการเผาที่อุณหภูมิ 850 และ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศ ออกซิเดชันและทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการปั้นแบบอิสระ ผลการวิจัยพบว่าส่วนผสมที่เหมาะสมคือส่วนผสมที่ 5 มี ส่วนผสมของดินพื้นบ้านร้อยละ 60 ดินขาวลำปางร้อยละ 20 และทรายร้อยละ 20 มีคุณสมบัติทางกายภาพหลังการเผาที่ อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส มีการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.86 การดูดซึมน้ำเฉลี่ยร้อยละ 17.68 ความแข็งแรงเฉลี่ย 7.14 กิโลกรัมต่อ ตารางเซนติเมตร ทนไฟที่อุณหภูมิ 850 สามารถได้ อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียสมีการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 13.57 การดูดซึมน้ำ เฉลี่ยร้อยละ 6.27 ความแข็งแรงเฉลี่ย 35.98 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร สามารถทนไฟอุณหภูมิ 1,230 ได้ สามารถใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์ได้

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา , สโตนแวร์ , ดินขาวและดินพื้นบ้าน

Abstract

This paper was study to develop Stoneware Body by using white clay and local clay. The objectives of this paper aim to study in physical qualifications and find out the appropriate ratio of the mixture clays which included of Local clay, Lampang clay and Sand. The sampling plan is used in the experiment by sampling diagram from Triaxial diagram which the suitable number of experiment is 36 mixtures. The characteristic of physical qualifications have been studied after burning at 850 Degrees Celsius and 1,230 Degrees Celsius under an oxidation atmosphere and also the product test was formed by free form. The results of this research showed that the proportion of the clay mixture from sample no.5 give the optimal result that included of local clay at 60 percents, Lampang clay 20 percents and Sand 20 percents. In the physical qualifications after burning 850 Degrees Celsius show that the burning shrinkage is 7.86 %, the water absorption is 17.68%, modulus of rupture 7.14 kg/cm2, Softening Point at 850 Degrees Celsius. Finally the physical qualifications after burning 1,230 Degrees Celsius show that the burning shrinkage is 13.57 %, the water absorption is 6.27 %, modulus of rupture 35.98 kg/cm2, Softening Point at 1,230 Degrees Celsius which it can make Stoneware Pottery.

Keywords : Pottery, Stoneware, White and Local Clay

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)