การประยุกต์ใช้กระบวนการออสโมซิสผันกลับในอุตสาหกรรมปัจจุบัน

Authors

  • ประกร รามกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
  • อัญชลี มูลคลื้น ภาควิชาวิศวกรรมเคมี, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

Abstract

บทคัดย่อ

กระบวนการออสโมซิสผันกลับในอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้มีการประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวาง บทความนี้จึงเป็นการ การแนะนำให้รู้จักถึงทฤษฎีของกระบวนการออสโมซิสผันกลับ ชนิดของเมมเบรนที่ใช้, หลักการทำงานเบื้องต้นและตัวอย่างใน กระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ศึกษานั้นได้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนี้ รวมไปถึงทั้งการเลือกโมดูลที่นำมาใช้ใน กระบวนการออสโมซิสผันกลับ โดยแต่ละโมดูลนั้นมีลักษณะและระบบการทำงานภายในโมดูลแต่ละตัวที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ ผู้ใช้นั้นใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วผู้เขียนยังได้ให้ความรู้เรื่ององค์ประกอบพื้นฐานของ กระบวนการออสโมซิสผันกลับในอุตสาหกรรมอีกด้วย ตลอดจนถึงการชี้ให้เห็นถึงการนำไปประยุกต์ในกระบวนการของ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การไปประยุกต์ใช้กับการกระบวนการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม หรือกระบวนการแยกเกลือออกจากน้ำ ทะเล ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ระบบออสโมซิสผันกลับเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก

คำสำคัญ : ออสโมซิสผันกลับ, อาร์โอ, เมมเบรน, ชนิดโมดูลเยื่อแผ่นเหลว, การประยุกต์ใช้ออสโมซิสผันกลับ

Abstract

Reverse osmosis (RO) is widely applied in the industries. This paper is the introduction to the theory of recent RO process, type of membrane, principle of working and the examples in the industrial process. The system and character of each module were demonstrated. Therefore, the criteria to recruit the membrane module have been presented. Not only to inform the principle of RO in industrial scale, but the basic composition of RO system is also informed and the applications in the industrial process are presented such as waste treatment, separation of salt from seawater which is the most famous for RO.

Keywords : Reverse Osmosis, RO membrane, RO module, RO application

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)