การพัฒนาดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ

Authors

  • วนิดา ชูอักษร ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

บทคัดย่อ

ดัชนีคุณภาพน้ำเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่นำค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการตรวจวัดหรือวิเคราะห์หลายๆ พารามิเตอร์ มารวมเป็นค่าเดียวโดยเลือกเฉพาะพารามิเตอร์ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะของแหล่งน้ำ ซึ่งเทคนิคที่นำมาใช้ คือ การวิเคราะห์การ จัดกลุ่ม การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการถดถอยพหุคูณ โดยคำนวณคุณภาพน้ำเป็น 0 ถึง 100 คะแนน ทำให้สามารถบ่งชี้ สถานการณ์คุณภาพน้ำเป็นระดับดีมาก ดี พอใช้ เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน แหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทำให้ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สามารถ แปลผลที่เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งสามารถอธิบายสถานการณ์คุณภาพน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การใช้ดัชนีคุณภาพน้ำอย่าง เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ สามารถนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุดและมี การใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

คำสำคัญ : ดัชนีคุณภาพน้ำ, คุณภาพน้ำ, การจัดการทรัพยากรน้ำ

Abstract

Water quality index (WQI) is a mathematical tool. WQI is calculated from measurements of various parameters that combined into a single value. The parameters were selected to calculate the WQI is only associated with water resource which the technique was cluster type analysis, factor analysis and multiple regression. The calculation of water quality to scores from 0 to 100 points which scores were compared with water quality standards for surface water sources according to the notification of the National Environment Board and scores were indicated the situation of water quality is excellent, good, fair, poor and very poor. WQI can reduce the time and cost of analyzing water quality. In addition, WQI can be easily understood and can describe the water quality is changing quickly. Using the WQI appropriately in each area can use the result as a guide to managing water resources more quickly, most effective, appropriate and sustainable.

Keywords : Water quality index, Water quality, Water resource management

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)