บทบรรณาธิการ

Authors

  • บรรณาธิการ -

Abstract

บทบรรณาธิการ วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 8 ซึ่งความก้าวหน้าและคุณภาพของ วารสารฯได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมากและต่อเนื่อง ทางกองบรรณาธิการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ทราบ ว่าจากการที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยทั้งด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคม ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI โดยได้จัดกลุ่มวารสาร ออกเป็น 3 กลุ่ม ผลการประเมิน วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ซึ่งมีจำนวน 59 วารสารจากจำนวนวารสารทั้งหมดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 214 วารสาร

วารสารกลุ่มที่ 1 เป็นวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดย TCI และอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI และ จะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล Asean citation index (ACI) ต่อไป นอกจากนี้วารสารกลุ่ม 1 ยังจัดอยู่ใน วารสารวิชาการระดับชาติสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เพิ่มจำนวนการออกเล่มวารสารที่จะตีพิมพ์จากเดิม 2 ฉบับ เป็น 3 ฉบับต่อปีในปี 2555 นี้เพื่อรองรับจำนวนบทความที่เพิ่มมากขึ้น โดยฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

ปัจจัยหลายประการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพวารสารคือคุณภาพของบทความที่มีคุณค่า ทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ ขบวนการคัดกรองและตรวจสอบที่มีมาตรฐานโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง ข้อเสนอแนะ ที่ทรงคุณค่า รวมทั้งการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การจัดพิมพ์วารสารฯได้ตามกำหนดเวลา ส่งผลให้วารสารฯ มีความน่าเชื่อถือและผ่านการรับรองของ TCI

ทางคณะผู้จัดทำวารสารฯขอกราบขอบพระคุณที่ปรึกษาวารสารฯกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความที่สละเวลาและใช้ความรู้ความสามารถในการทำให้คุณภาพของวารสารฯเป็นที่น่าเชื่อถือและมี คุณค่าเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ส่งบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการเข้า ร่วม ทำให้วารสารฯสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทางคณะผู้จัดทำวารสารฯพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาค ส่วนเพื่อทำให้วารสารนี้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทบรรณาธิการ (Letter from Editor-in-chief)