แนวทางการออกแบบอุปกรณ์วัดอัตราการไหลอากาศอย่างง่ายสำหรับการทดสอบเครื่องยนต์

Authors

  • เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ - ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ศูนย์วิจัยพลังงานยานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม, สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ - ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ศูนย์วิจัยพลังงานยานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม, สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ ผู้วิจัยมักต้องการต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ให้มากที่สุดเพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ส่งผลต่อแรงบิดและกำลังที่เครื่องยนต์สามารถสร้างได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ นักวิจัยที่จะต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการวัดอัตราการไหลอากาศของเครื่องยนต์ อุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบกล่องอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานกันอย่างทั่วไป ราคาถูก ใช้หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรม สร้างขึ้นใช้งานเองได้ง่ายและมีความถูกต้องใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยบทความนี้สรุปเอาหลักการทำงานพื้นฐานของแผ่นออริฟิต มานอมิเตอร์และสมการเบอร์นูรีย์ รวมไปถึง สมการต่างๆ ที่จำเป็นและแสดงเป็นลำดับขั้นสำหรับการคำนวณหาขนาดของกล่องอากาศที่เหมาะสมกับการทดสอบเครื่องยนต์ หนึ่งๆ ได้

คำสำคัญ : อุปกรณ์วัดอัตราการไหลอากาศ, กล่องอากาศ, การทดสอบเครื่องยนต์, ออริฟิต

Abstract

In an engine research and development procedure, researchers intend to collect as much data as possible since it is crucial for the precise and reliable results. Air consumption affects directly to the engine output torque and power. Therefore, it is important that the researchers should have an equipment or instrument for measuring the intake airflow rate. Air Box is one of the generally used equipments since it is comparatively cheap in price and it operates under the basic engineering principles. Moreover, it can be easily constructed with an acceptable accuracy. This article concluded the basic of orifice plate, manometer and Bernoulli’s equation including other essential equations which brought to the calculating method of an appropriate Air Box capacity for a particular engine testing.

Keywords : Air-flow meter, Air box, Engine testing, Orifice

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-05

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)