การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของเครื่องอบแห้งแบบต่างๆ ในการอบแห้งเม็ดพลาสติก

Authors

  • อรรถพล สิมประดิษฐ์พันธุ์ สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • พิชัย นามประกาย สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ณรงค์ชัย โอเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนต่อการใช้พลังงานและ ความ สิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะในการอบแห้งเม็ดพอลิคาร์บอเนต โดยเปรียบเทียบกับเครื่องอบแห้งแบบถัง โดยอบแห้งเม็ด พอลิคาร์บอเนตด้วยเครื่องอบแห้งแบบถังที่อุณหภูมิ 120 °C เป็นเวลา 4 hrs เพื่อนำค่าความชื้นที่ได้ไปตั้งเป็นค่าความชื้น ที่ต้องการ จากนั้นอบแห้งเม็ดพอลิคาร์บอเนตด้วยเครื่องอบแห้งทั้งสองแบบที่อุณหภูมิ 80, 100 และ 120 °C จนได้ค่าความชื้นที่ ต้องการ จากการทดลองพบว่า ความชื้นที่ต้องการมีค่าอยู่ที่ 0.120% w.b. และเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนสามารถ อบแห้งเม็ดพอลิคาร์บอเนตให้เหลือความชื้นที่ต้องการได้เร็วกว่าการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถัง ส่งผลให้มีค่าการใช้ พลังงานและความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะที่ต่ำกว่า นอกจากนี้สีและรูปร่างของเม็ดพลาสติก PC ที่ได้รับการอบแห้งด้วย เครื่อง อบแห้งทั้งสองชนิดที่สภาวะต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเสื่อมสภาพ

คำสำคัญ : การอบแห้ง, ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ, เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุน, พอลิคาร์บอเนต

Abstract

The project goal was to study effect of rotary dryers on the energy consumption and specific energy consumption of polycarbonate (PC) pellets drying, the hopper dryer was compared. The PC pellets were dried with hopper dryer at 120 °C for 4 hrs in order to find the required moisture content then the PC pellets were dried at 80, 100 and 120 °C by both dryers until the required moisture content was achieved. The experiment showed that the required moisture content was 0.120% w.b., and rotary dryer could achieve faster the required moisture content of PC pellets than the hopper dryer leading to lower energy consumption and specific energy consumption of drying. Furthermore, color and shape of PC pellets were dried with both dryers of each condition were not transform to degrade.

Keywords : Drying, Specific Energy Consumption, Rotary Dryer, Polycarbonate

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-05

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)