เครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านอินเตอร์เน็ต

Authors

  • สมชาย สาลีขาว ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

เครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แบ่งออกเป็น ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ โดยส่วนของฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ วงจรตรวจจับผู้ใช้งาน วงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์หลักและเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต ส่วนของซอฟท์แวร์ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ลงบนบอร์ด ET-PIC16/32 START KIT เพื่อนำไปควบคุมการทำงาน เครื่องปรับอากาศโดยผ่านทางกล่องควบคุม หรือผ่านทางหน้าเว็บ ซึ่งใช้ภาษา HTML และ JavaScript ในการเขียนเว็บที่ใช้ในการ แสดงผลสถานะต่างๆ และควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และมีการบันทึกข้อมูลการใช้งานลงในฐานข้อมูลอีกด้วย จากการทดสอบเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยการทดสอบเปิด-ปิด ปรับระดับอุณหภูมิ ปรับระดับ ความแรงพัดลม ตั้งเวลาการใช้งานของเครื่องปรับอากาศผ่านทางวงจรควบคุมและผ่านหน้าเว็บนั้น ผลจากการทดสอบพบว่าเครื่อง ควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำงานได้ตามที่ขอบเขตกำหนดไว้ โดยค่าของอุณหภูมิที่วัดได้จาก เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องปรับอากาศมีค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ±1.47 °C และมีความผิดพลาดเฉลี่ยรวม เท่ากับ 5.99 เปอร์เซ็นต์

คำสำคัญ : เครื่องปรับอากาศ, ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว, ไมโครคอนโทรลเลอร์, เว็บเพจ

Abstact

The air-conditioner controller consists of two significant parts, being the hardware and software. The hardware consists of three main parts including motion sensor circuit, the air-conditioner controller circuits, and main control board with internet interface. The software program is written in C language on-board ET-PIC16/32 START KIT for controlling the airconditioner either by the control panel or via the internet using HTML and JavaScript for control and display of results. The result of data has a record in the database. For the testing of the air-conditioning controller included switching on and off, setting temperature, adjusting the fan level and setting the operating time via the control panel and web-page. The result showed that the controller could work and be functioned as specified and intended, and the temperature measured by the sensor showed an average deviation of ±1.47 degree C and average margin of error 5.99 percent.

Keywords : Air-conditioning, Motion sensor, Microcontroller, Web-page

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2012-11-05

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)