การหาจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้การตรวจจับอัตราการไหล สำหรับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

Authors

  • ณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์คำวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอเทคนิคในการหาจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับระบบปั๊มน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ด้วยการตรวจจับอัตราการไหล เพื่อลดความซับซ้อนในการคำนวณเนื่องจากใช้ตัวตรวจจับเพียงตัวเดียว ในการหาจุดจ่าย กำลังไฟฟ้าสูงสุดทำโดยการเปรียบเทียบระหว่างอัตราการไหลในเวลาปัจจุบันและเวลาก่อนหน้า ผลการเปรียบเทียบใช้สำหรับ ปรับวัฏจักรการทำงานของสวิตช์ในวงจรแปลงผันแบบทอนระดับแรงดันไฟฟ้า การประมวลผลอัลกอริธึมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ PIC16F877 ผลการทดสอบเทคนิคที่นำเสนอกับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วยแผงเซลล์ แสงอาทิตย์พิกัด 12 วัตต์ และปั๊มน้ำพิกัด 6 วัตต์ แสดงให้เห็นว่าเทคนิคนี้สามารถหาจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้อย่างถูกต้อง โดยมีประสิทธิภาพในการหาจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 98.6 เปอร์เซ็นต์ที่ความเข้มแสง 350 วัตต์ต่อตารางเมตร และ 98.3 เปอร์เซ็นต์ที่ความเข้มแสง 500 วัตต์ต่อตารางเมตร

คำสำคัญ : จุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด, ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, การตรวจจับอัตราการไหล
(การประชุมวิชาการ การวิจัยภาคปฏิบัติและการพัฒนา ครั้งที่ 1 เชียงใหม่)

Abstract

This paper proposed a technique to seek the maximum power point of solar cell for a solar energy water pumping system. A single sensor of flow rate was utilized to reduce the complexity of calculation. The comparison between the current flow rate value and the prior value was used to search for the maximum power point and the duty cycle of switch of buck converter was adjusted accordingly. This algorithm has been implemented on a PIC16F877 microcontroller. The proposed technique was tested on a prototype system which is composed of a 12-watt solar cell and a 6-watt water pump. The experimental results showed that this technique could effectively search for the maximum power point with the efficiency of the maximum power point tracking 98.6 percent and 98.3 percent at solar radiation 350 W/m2 and 500 W/m2, respectively.

Keywords : Maximum power point, Solar energy water pumping, Flow rate sensing
(selected from 1st Symposium on Hands-on Research and Development, Chiang Mai)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-05

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)