พฤติกรรมด้านกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยที่ผ่านการให้ความร้อนเบื้องต้น ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

Authors

  • สมภพ แต้บ้วนฮวด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สุภิชาติ เจนจิระปัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของพลังงานไมโครเวฟต่อคุณสมบัติด้านกำลังอัดของวัสดุจีโอโพลิเมอร์เปรียบเทียบกับการบ่มจีโอโพลิเมอร์ด้วยความร้อนเพียงอย่างเดียว วัสดุจีโอโพลิเมอร์ได้จากปฏิกิริยาระหว่างสารปอซโซลานกับสารละลายเบสและสารละลายโซเดียมซิลิเกตแล้วบ่มที่อุณหภูมิประมาณ 65oC โดยใช้พลังงานไมโครเวฟให้ความร้อนเบื้องต้นก่อนการบ่มร้อน พลังงานไมโครเวฟช่วยเร่งการเกิดปฏิกิริยาของจีโอโพลิเมอร์ เกิดการชะของซิลิกาและอะลูมินาที่ผิวเถ้าลอยได้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์ โดยระบบที่ใช้พลังงานไมโครเวฟ 90 วัตต์ เป็นเวลา 5 นาที ก่อนการบ่มร้อนต่อเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ทำให้ได้ค่ากำลังอัด 34 เมกกะปาสคาล ซึ่งมีค่ามากกว่าระบบที่บ่มร้อนอย่างเดียวที่อุณหภูมิ 65oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (31 เมกกะปาสคาล) ดังนั้นพลังงานไมโครเวฟสามารถลดระยะเวลาและพลังงานที่ใช้การบ่มร้อนและทาให้ได้จีโอโพลิเมอร์ที่รับแรงอัดสูงขึ้น

คำสาคัญ : ไมโครเวฟ, เถ้าลอย, จีโอโพลิเมอร์, กำลังอัด

Abstract

This research studied on the effect of microwave energy on the compressive strength of geopolymer and compared with that of geopolymer curing with the conventional heat system. Geopolymer was produced by the reaction between a pozzolan and the highly concentrated alkali and sodium silicate solutions, and then cured at the temperature of 65oC. Pre–radiation of microwave energy was applied before heat curing. Microwave energy helped the geopolymerization reaction resulting in the increase in leaching of silica and alumina on the fly ash surfaces and development of compressive strength. System with 90 watt microwave pre – radiation for 5 min plus 6 h heat curing gave a compressive strength of 34 MPa, which was higher than that of system with 65oC heat curing for 24 h (31 MPa). Therefore, the microwave energy could reduce the curing time and save energy obtaining the higher strength of geopolymer.

Keywords : Microwave, Fly ash, Geopolymer, Compressive strength

Downloads

Published

2012-11-05

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)