การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเอสบีอาร์ร่วมกับซีโอไลต์-ไคโตซาน (Wastewater Treatment by SBR Zeolite-Chitosan)

Authors

  • อรอิริยา โยธา
  • ณัฐพล เพ็งขันธ์
  • วัชรพงษ์ จิตสมาน
  • เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร
  • ขวัญเนตร สมบัติสมภพ

Keywords:

การบำบัดน้ำเสีย, เอสบีอาร์, ซีโอไลต์, ไคโตซาน, Wastewater Treatment, SBR, Zeolite, Chitosan

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาปริมาณตัวดูดซับซีโอไลต์-ไคโตซานที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดแอมโมเนียมและซีโอดีในระบบเอสบีอาร์และระบบเอสบีอาร์ร่วมกับซีโอไลต์-ไคโตซาน โดยควบคุมอัตราส่วนการเติมอากาศต่อไม่เติมอากาศ 6:2 อายุตะกอนที่ 10 วันใช้น้ำเสียสังเคราะห์ที่มีค่าซีโอดี เท่ากับ 500-1300 มก./ล. จากการทดลองพบว่าวัสดุดูดซับ    ซีโอไลต์-ไคโตซานมีความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียมสูงสุด (qm) เท่ากับ 13.15 มก./ก. ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ร่วมกับซีโอไลต์-ไคโตซานในการบำบัดแอมโมเนียม ที่ซีโอดีในน้ำเข้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 510, 1010 และ 1280 มก./ล. มีค่าร้อยละ76, 73 และ 71 ตามลำดับ ระบบเอสบีอาร์มีค่าร้อยละ 65, 65 และ 60 ตามลำดับ สำหรับการบำบัดซีโอดีที่ความเข้มข้นซีโอดี เฉลี่ยเท่ากับ 510, 1010 และ1280 มก./ล. ระบบเอสบีอาร์ร่วมกับซีโอไลต์-ไคโตซานมีประสิทธิภาพการบำบัดคิดเป็นร้อยละ 83, 94 และ 94 ตามลำดับ ในขณะที่ระบบเอสบีอาร์มีประสิทธิภาพการบำบัดคิดเป็นร้อยละ 78, 91 และ 91 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าระบบเอสบีอาร์ร่วมกับซีโอไลต์-ไคโตซานสามารถบำบัดแอมโมเนียมและซีโอดีได้ดีกว่ารวมทั้งการบำบัดมีความคงที่กว่าระบบเอสบีอาร์ที่ทุกความเข้มข้นของซีโอดี

This research aims to determine the amount of zeolite-chitosan adsorbent and comparatively study efficiencies of SBR and SBR zeolite-chitosan systems for removals of ammonium (NH4-N) and chemical oxygen demand (COD). The ratio between aerated and unaerated period was 6:2 and the sludge retention time (SRT) was controlled at 10 days. Synthetic wastewater having COD values between 500 and 1300 mg/L was used. Results found that the maximum adsorption capacity (qm) of NH4-N was 13.15 mg/g for zeolite-chitosan adsorbent. The NH4-N removal efficiencies at different the average initial COD concentration of 510, 1010 and 1280 mg/L were 76, 73 and 71% respectively in the SBR zeolite-chitosan system and 65, 65 and 60% respectively in the SBR system. As well, efficiencies for COD removal of SBR-zeolite-chitosan system were 83, 94 and 94% at average initial COD concentration of 510, 1010 and 1280 mg/L, respectively. The COD removal efficiency of SBR system was 78, 91 and 91% at average initial COD concentration of 510, 1010 and 1280 mg/L, respectively. It was clear that the SBR zeolite-chitosan system yielded better and stable treatment efficiency than conventional SBR system.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-04-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)