ระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย (Energy Management System (ISO 50001) and Thai Law on Energy Conservation Promotion)

Authors

  • สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ

Keywords:

ระบบการจัดการด้านพลังงาน, พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, ISO 50001, Energy Management Systems, Energy Conservation Promotion Act

Abstract

บทความนี้นำเสนอการเปรียบเทียบมาตรฐานสากลการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 กับกฎหมาย      ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย ซึ่งมีโครงสร้างที่คล้ายกันและอยู่บนหลักการวงจรเดมิง     การวิเคราะห์นี้เป็นการแสดงประเด็นที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการข้อกำหนดตามกฎหมายไทยและมาตรฐานสากลการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 ผลที่ได้จากการบูรณาการทั้งสองระบบคือ ลดต้นทุนด้านพลังงานและเป็นการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

This paper presents a comparison between the International Standard for Energy Management ISO 50001:2011 and the law on energy conservation promotion of Thailand. Their structures are very similar and are based on the Deming cycle. This analysis suggests the needs to take further action as a guideline to integrate Thailand legal requirements and the International Standard for Energy Management ISO 50001:2011. The result of integration of the two systems can reduce energy cost and increase the opportunity on business. Furthermore, it is continual improvement and sustainable development.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-04-05

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)