บทบรรณาธิการ

Authors

  • บรรณาธิการ - College of Industrial Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Abstract

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 10 ซึ่งความก้าวหน้าและคุณภาพของวารสารฯได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมากและต่อเนื่อง ทางกองบรรณาธิการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ทราบว่าจากการที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคม ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับภูมิภาคอาเซียน (Asean Citation Index,  ACI) ซึ่งผลการประเมิน วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอยู่ในฐานข้อมูล ACI โดยมีวารสารที่ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 44 วารสาร จากวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI ทั้งสิ้นกว่า 580 วารสารทั่วประเทศ (http://www.asean-cites.org/web/html)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เพิ่มจำนวนการออกเล่มวารสารที่จะตีพิมพ์จากเดิม 2 ฉบับเป็น 3 ฉบับต่อปีในปี 2555 เพื่อรองรับจำนวนบทความที่เพิ่มมากขึ้น โดยฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) และมีการจัดพิมพ์เล่มออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://j.cit.kmutnb.ac.th

ปัจจัยหลายประการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพวารสารคือคุณภาพของบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ ขบวนการคัดกรองและตรวจสอบที่มีมาตรฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง ข้อเสนอแนะที่ทรงคุณค่า รวมทั้งการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การจัดพิมพ์วารสารฯ ได้ตามกำหนดเวลา ส่งผลให้วารสารฯมีความน่าเชื่อถือและผ่านการรับรองของ TCI

ทางคณะผู้จัดทำวารสารฯขอกราบขอบพระคุณที่ปรึกษาวารสารฯกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความที่สละเวลาและใช้ความรู้ความสามารถในการทำให้คุณภาพของวารสารฯเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ส่งบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการเข้าร่วม ทำให้วารสารฯสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทางคณะผู้จัดทำวารสารฯพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อทำให้วารสารนี้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

บรรณาธิการ   

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-04-05

Issue

Section

บทบรรณาธิการ (Letter from Editor-in-chief)