Return to Article Details การประเมินปริมาณรังสีของเครื่องฉายรังสีแกมมาโดยใช้ MCNP 5 (Dosimetric Assessment of the Gamma Irradiation Facility using MCNP 5) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy