5G: เทคโนโลยีการสื่อสารแห่งทศวรรษหน้า (5G: The Communication Technology of the Next Decade)

Authors

  • พิสิฐ พรพงศ์เตชวาณิช Information Technology, Faculty of Industry and Technology, RMUTR (Wang Klai Kangwon Campus).
  • เทอดพงษ์ แดงสี Sustainable Industrial Management Engineer, Faculty of Engineering, RMUTP, Bangkok.

Keywords:

5G, IMT-2020, NBTC

Abstract

Abstract

This academic paper is an article that presents the overview and situation about the fifth generation of mobile communication technology or called 5G for short, which should be available in Thailand by 2020. The content of this paper introduces the evolution of mobile communication technology. Then, the driving factors of this emerging 5G technology, the important technologies that support 5G, the important requirements for 5G technology development and the enhancements of this technology (e.g., the data speed that increases 20 times when compared to 4G and very low latency) and the 5G use cases or applications are also described. Furthermore, this paper also presents the status of 5G in other countries and in Thailand. Thus, this paper is an appropriate start for researchers or anybody who wishes to learn more about 5G technology that will provide the services in the near future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] F. Richter, “Landline Phones Are a Dying Breed”, Available: https://www.statista.com
/chart/2072/landline-phones-in-the-united-states, 6 August 2019.
[2] สำนักงาน กสทช, “รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคมประจำปีไตรมาสที่ 1 ปี 2558”, Available:https://nbtc.go.th/getattachment/Business/commu/telecom/informatiton/research/รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม/ปี-2558/ปี-2558/1_2558.pdf.aspx, 6 สิงหาคม 2562.
[3] ไทยรัฐออนไลน์, “โทรศัพท์บ้านจะสูญพันธุ์ เปิดแผนฮัลโหลโทรเบอร์บ้าน”, Available: https://
www.thairath.co.th/news/986956, 6 สิงหาคม 2562.
[4] สำนักงาน กสทช, “รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคมประจำปีไตรมาสที่ 4 ปี 2560”, Available: http://www.nbtc.go.th/getattachment/Business/commu/telecom/informatiton/research/รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม/ปี-2560/32242/Report4Q60-final.pdf.aspx, 6 สิงหาคม 2562.
[5] 5G Americas, “5G Services and Use Cases”, Available: http://www.5gamericas.org/
files/3215/1190/8811/5G_Services_and_Use_Cases.pdf, 6 August 2019.
[6] เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, “5G ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”, Available: https://today.line.me/
th/pc/article/5G+ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล+เศรษฐพงศ์+มะลิสุวรรณ-5o6PMy, 6 สิงหาคม 2562.
[7] Voicetv. “กสทช.เปิดแผนประมูลคลื่นความถี่เพิ่ม”, Available: https://www.voicetv.co.th/
read/464184, 6 สิงหาคม 2562.
[8] L.J. Vora, “Evolution of Mobile Generation Technology: 1G to 5G and Review of Upcoming Wireless Technology 5G”, International Journal of Modern Trends in Engineering and Research, 2(10), 2015, pp. 281-290.
[9] Rajiv, “Evolution of Wireless Technologies 1G to 5G In Mobile Communication”, Available: https://www.rfpage.com/evolution-of-wireless-technologies-1g-to-5g-in-mobile-communication, 28 May 2018.
[10] ITU, “What is IMT-2000”, Available: http://
http://www.itu.int/osg/imt-project/docs/What_is_IMT2000.ppt, 6 August 2019.
[11] S. Sudhir, “IMT-Advanced Requirements for 4G Technology and Its Components”, International Journal of Electronics and Communication Technology, 4, 2013, pp. 58-60.
[12] OpenSignal, “The State if LTE (February 2018)”, Available: https://opensignal.com/reports/2018/
02/state-of-lte, 6 August 2019.
[13] iT24Hrs, “เจาะลึกการทดลอง 4G ในไทย”, Available:-https://www.it24hrs.com/2012/4g-technical-trial-thailand/. 6 สิงหาคม 2562.
[14] P. Wuttidittachotti and T. Daengsi, “QoE of Social Network Applications: A study of VoIP Quality From Skype vs LINE over 3G and 4G”, Proc. of ICUFN 2015. Sapporo, Japan, 2015, pp. 462-464.
[15] T. Wutt, “สิ้นสุดการประมูล 4G True-Ais ได้ไปครอง”, Available: https://news.mthai.com/econo-
my/news/investment/468745.html, 6 สิงหาคม 2562.

[16] ITU-T, “ITU-T Y.3101 Requirements of the IMT-2020 network”, Available: https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.3101-201801-I!!PDF-E&type=items, 6 August 2019.
[17] SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, “ประมูล 4G ภารกิจสู่ Digital Economy”, Available: https://web.facebook.com/set.or.th/posts/10150578924614975?_rdc=1&_rdr, 6 สิงหาคม 2562.
[18] กสทช, “เทคโนโลยี 5G กับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย: Smart Contract และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมไทย”, Available: http://www.nbtc.go.th/getattachment/
Services/quarter2560/ปี-2561/33174/เอกสารแนบ.pdf.aspx, 6 สิงหาคม 2562.
[19] S. Sun, M. Kadoch, L. Gong and B. Rong, “Integrating Network Function Virtualization With Sdr and Sdn for 4g/5g Networks”, IEEE Network, 29(3), 2015, pp.54–59.
[20] I. F. Akyildiz, N. Shuai, L. Shih-Chun and M. Chandrasekaran, “5G Roadmap: 10 Key Enabling Technologies”, Computer Networks, 106, 2016, pp.17–48.
[21] พรชัย ทรัพย์นิธิ และ ศราวุธ รุ่งเรืองวจีเอก, “เครื่องวัดสัญญาณนำร่องอากาศยานในระบบ ILS ด้วยเทคโนโลยี Software defined radio (SDR)”, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ, 2012.
[22]กิติกรณ์ งามสมชาติ, อนุสรณ์ จึงตระการ และ ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง, “การพัฒนาระบบสำหรับทดสอบการส่งข้อมูลดิจิตอลด้วยเทคนิค QAM โดยใช้ SDR” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 8 NCTechEd08TEE01, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, pp.1-6.
[23] W. Jun, Z. Zhifeng, H. Yu, and W. Yonggang, “Cloud Radio Access Network (C-RAN): A Primer”, IEEE Network, January/February 2015, pp.35-41.
[24] MH. Alsharif, R. Nordin, NF. Abdullah and AH. Kelechi, “How to Make Key 5G Wireless Technologies Environmental Friendly: A Review”, Trans Emerg Telecommun Technol, 29(1), 2018, DOI : 10.1002/ett.3254
[25] N. P. Narekar and D. M. Bhalerao, “A Survey on Obstacles For 5G Communication”, 2015 International Conference on Communications and Signal Processing (ICCSP), 2-4 April 2015, DOI : 10.1109/ICCSP.2015.7322610.
[26] W. Jun, “ITU IMT-2020 (5G)”, Available: https://www.csie.nuk.edu.tw/~wuch/course/csf632/csf632-imt2020.pdf, 6 August 2019.
[27] B. Murara, “imt-2020 Network High Level Requirements, How African Countries can cope”, Available:https://www.itu.int/en/ITUT/ Workshops-and-Seminars/standardization /20170402/Documents/S2_4.%20Presentation_IMT%202020%20Requirements- how%20developing%20countries%20can% 20 cope.pdf, 6 August 2019.
[28] เทอดพงษ์ แดงสี, มงคล มีลุน และ พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ, “5G: เทคโนโลยีการสื่อสารแห่งอนาคต” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “สังคมความรู้ และดิจิทัล” (Knowledge & Digital Society 2018), เชียงใหม่, pp.362-372.
[29] T. Janevski, “5G Mobile Phone Concept”, Proc. of IEEE on CCNC. 2009, pp. 1–2.
[30] Iee Icc, “Welcome to Ieee Icc 2014! Message From The General Chair”, Available:-http://icc2014.ieee-icc.org/,-6 August 2019.
[31] ITU, “Workplan, timeline, process and deliverables for the future development of IMT”, Available: https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Documents/
Anticipated-Time-Schedule.pdf, 6 August 2019.
[32] ISPreview, “UPDATE University of Surrey Claims 1Tbps Speed via 5G Mobile Technology”, Available: https://www.ispreview.
co.uk/index.php/2015/02/university-of-surrey-claims-1tbps-speed-over-future-5g-mobile-tech.html, 6 August 2019.
[33] THAIBIZChina, “4G หลบไป 5G กำลังมา กว่างโจวเริ่มทดสอบเป็นที่แรกในจีน”, Available: https://www.thaibizchina.com/4g-หลบไป-5g-กำลังมา-กว่างโจวเ/, 6 สิงหาคม 2562.
[34] Level Up Thailand, “5G เริ่มแล้ว เมื่อจีนทดสอบการใช้งานรอบด้านที่นครฉงชิ่ง”, Available: https://www.levelupthailand.com/single-post/
2018/05/14/5G-เริ่มแล้ว-เมื่อจีนทดสอบการใช้งานรอบด้านที่นครฉงชิ่ง, 6 สิงหาคม 2562.
[35] ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์, “เกาหลีมาแรง เปิดโฉม5G โอลิมปิกฤดูหนาว”, Available: https://www.
matichon.co.th/sport/news_852238,-6 สิงหาคม 2562.
[36] Qualcomm, “Predicting Real-World Performance of 5G NR Mobile Networks and Devices”, Available: https://www.qualcomm.com/news/
onq/2018/03/07/predicting-real-world-5g-performance, 6 August 2019.
[37] Adslthailand, “ทดสอบจริง 5G ความเร็วทะลุ 3 Gbps ที่ San Francisco ผสานคลื่นความถี่ 800 MHz และ 28 GHz (mmWave)”, Available: http://www.adslthailand.com/post/ทดสอบจริง-5G-ความเร็วทะลุ-3-gbps-ที่-san-francisco-ด้วยการผสมใช้คลื่น800-mhz-และ-การใช้คลื่นความถี่สูง-28-ghz-mmwave, 6 สิงหาคม 2562.
[38] Adslthailandb, “NTT DOCOMO และ Huawei ทดสอบ 5G ความเร็วเกิน 650 Mbps ทดแทนการเดินสาย Fiber ทั่วประเทศ”, Available: http://www.adslthailand.com/post/ntt-docomo-และ-huawei-ทดสอบ-5g-ความเร็วเกิน-650-mbps-ทดแทนการเดินสาย-fiber-ทั่วประเทศ, 6 สิงหาคม 2562.
[39] Hindustantimes, “Huawei to Run 5G Trials in India, Receives Invitation from DoT”, Available: https://www.hindustantimes.com/tech/huawei-to-run-5g-trials-in-india-receives-invitation-from-dot/story-272lgaNvbYDOt6K5entlmI.html, 6 August 2019.
[40] 5G, “EE 5G coverage”, Available: https://5g.co.
uk/ee/, 6 August 2019.
[41] 5G, “EE will launch 5G in 16 cities in 2019 and we know which ones”, Available: https://5g.co.
uk/news/ee-will-launch-5g-in-16-cities-in-2019/4596/, 6 August 2019.
[42] TECHSAUCE, “เกาหลีใต้ ตัดหน้า US เริ่มใช้ 5G เป็นประเทศแรกของโลกวันนี้”, Available: https://techsauce.co/news/south-korea-launch-of-world-first-5g/, 6 สิงหาคม 2562.
[43] Voathai, “เกาหลีใต้เปิดตัว 'เครือข่าย 5G' ประเทศแรกในโลก”, Available: https://www.voathai.
com/a/south-korea-launches-5g-networks-early-to-secure-world-first-/4865634.html,- 6 สิงหาคม 2562.
[44] Chinadaily, "Vodafone Launches First 5G network in Spain in Cooperation with Huawei", Available:http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/16/WS5d057dbfa3103dbf143286f0.html, 6 August 2019.
[45] Ericsson, "Ericsson 5G live in Spain with Vodafone",Available: https://www.ericsson.com/en/news/2019/6/ericsson-and-vodafone---5g-live-in-spain, 6 August 2019.
[46] J. Wakefield, "Vodafone switches on 5G network in seven UK cities", Available: https://www.bbc.com/news/technology-48853070, 6 August 2019.
[47] Voathai, “'ทรัมป์' ลงนามในคำสั่งฉุกเฉิน! ห้ามใช้เทคโนโลยีสื่อสารของจีน”, Available: https://
www.voathai.com/a/trump-signs-order-to-safeguard-us-telecom-networks/4919114.html, 6 สิงหาคม 2562.
[48] MTHAI, “Huawei เผยถือครองสิทธิบัตรเทคโนโลยี 5G มากกว่า บริษัททั้งสหรัฐฯ รวมกัน”, Available: https://tech.mthai.com/it-news/113215.html, 6 สิงหาคม 2562.
[49] กสทช: 5G: คลื่นและเทคโนโลยี. (2561). [รายงาน]. กรุงเทพฯ: กสทช.
[50] สำนักข่าวไทย, “กสทช. เผยรัฐบาลเร่งดันไทยเข้า 5G”, Available: https://www.tnamcot.com/view/
5b5000f8e3f8e4f6078654dc, 6 สิงหาคม 2562.
[51] สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย, “เอไอเอส-ทรู ลุยทดสอบ 5G ดีแทคลุ้นให้บริการปี 64”, Available: https://www.efinancethai.com/HotNews/hotnewsmain.aspx?name=NEtLUzZ1WHYvYkFCOXBlUlRHSU14QT09, 6 สิงหาคม 2562.
[52] The BANGKOK INSIGHT, “ดีอี ตั้งเป้าไทยเปิด 5G เชิงพาณิชย์ประเทศแรก ดึงธุรกิจลงพื้นที่จริงอีอีซี”, Available: https://www.thebangkokinsight.com/78161/, 6 สิงหาคม 2562.

Downloads

Published

2019-08-26

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)