นโยบายการควบคุมสินค้าคงคลังโดยการใช้คำสั่งซื้อแบบถาวร : กรณีศึกษา

Authors

  • สายน้ำ ฤทธิ์อิ่ม
  • อรอุไร แสงสว่าง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอการนำระบบการสั่งซื้อแบบคำสั่งซื้อถาวรมาใช้ในนโยบายการจัดการอะไหล่คงคลัง เพื่อแก้ไขปัญหาคลังอะไหล่ของโรงงานกรณีศึกษาที่ประสบปัญหาอะไหล่ไม่พร้อมให้บริการ อัตราการหมุนเวียนการใช้อะไหล่ต่ำ มูลค่าการจัดเก็บอะไหล่คงคลังสูงขึ้นต่อเนื่อง หรืออะไหล่หมดอายุก่อนนำไปใช้งาน โดยเริ่มจากการใช้หลักการวิเคราะห์แบบ ABC ในการคัดเลือกรายการที่มีมูลค่าการสั่งซื้อสูงสุด 20% ของจำนวนทั้งหมด และใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นในการคัดเลือกรายการสินค้า โดยมีเกณฑ์การตัดสินใจ 3 เกณฑ์คือ ความสามารถในการรักษาราคาเดิม ความสามารถในการทยอยส่งสินค้า และความถี่ในการสั่งซื้อ และความต้องการล่วงหน้าประเมินโดยการพยากรณ์โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลและเทคนิคการพยากรณ์แบบมีฤดูกาล เพื่อกำหนดปริมาณในการสั่งซื้อแบบถาวรเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่าสามารถลดต้นทุนรวมในการบริหารจัดการอะไหล่คงคลังในส่วนที่ใช้คำสั่งซื้อแบบถาวรได้ 81.6%

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)