การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์โครงข่ายเสมือนจริงสำหรับการวิเคราะห์วงจรกรองความถี่พาสซีพ

Authors

  • จงรัก สามารถ
  • สมศักดิ์ อรรคทิมากูล

Abstract

บทความวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาเครื่องวิเคราะห์โครงข่ายเสมือนจริงสำหรับการวิเคราะห์วงจรกรองความถี่พาสซีพโดยมีชุดการวัดเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์เป็นชุดควบคุมการทำงานและใช้โปรแกรม MATLAB ในการแสดงผลข้อมูล การดำเนินงานวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การออกแบบฮาร์ดแวร์ การพัฒนาโปรแกรมควบคุมและแสดงผล และการทดสอบคุณภาพของเครื่องที่พัฒนาขึ้น ผลจากการทดสอบพบว่า เครื่องวิเคราะห์โครงข่ายสามารถกำเนิดสัญญาณไซน์และกวาดความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในย่านความถี่ช่วง 20 Hz ถึง 200 kHz ให้ผลการตอบสนองการทำงานที่สอดคล้องกับผลจากการใช้เครื่องมือวัดจริงโดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ ±5 จุดเด่นของเครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้มีราคาที่เหมาะสมและสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นสรุปได้ว่าเครื่องวิเคราะห์โครงข่ายเสมือนจริงสามารถพัฒนาไปใช้ในงานอุตสาหกรรมหรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)