การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการแข็งตัวของน้ำแข็งหลอด

Authors

  • ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
  • ฉัตรชัย เบญจปิยะพร
  • รพีพัฒน์ ลาดศรีทา
  • สุกัญญา ทองโยธี

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงพารามิเตอร์ที่ทำการทดลองได้แก่ อุณหภูมิน้ำป้อน อุณหภูมิเฉลี่ยบรรยากาศรอบนอก อุณหภูมิเฉลี่ยบรรยากาศห้องเครื่องผลิตน้ำแข็ง และอุณหภูมิเฉลี่ยผิวฟรีซซิ่งเปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎี จากการศึกษาพบว่าค่าความหนาของน้ำแข็งหลอดมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันคือ จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆตามเวลา โดยจะมีความหนาเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วในช่วงเริ่มแรก และจะช้าลงในช่วงท้าย ๆ ของการผลิต แต่ค่าความหนาของน้ำแข็งหลอดเมื่อเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ จะมีค่าที่ไม่เท่ากัน ซึ่ง อุณหภูมิเฉลี่ยบรรยากาศรอบนอก อุณหภูมิเฉลี่ยบรรยากาศห้องเครื่องผลิตน้ำแข็ง และอุณหภูมิเฉลี่ยผิวฟรีซซิ่ง จะส่งผลกระทบกับค่าความหนาของน้ำแข็งหลอดน้อย แต่อุณหภูมิน้ำป้อนจะมีผลต่อค่าความหนาของน้ำแข็งหลอดมาก โดยอัตราส่วนระหว่างอุณหภูมิน้ำป้อนต่อความหนาน้ำแข็งได้ 0.41 องศาเซลเซียสต่อมิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยผิวฟรีซซิ่งต่อความหนาน้ำแข็งได้ 0.2 องศาเซลเซียสต่อมิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยบรรยากาศห้องเครื่องผลิตน้ำแข็งต่อความหนาน้ำแข็งได้ 0.16 องศาเซลเซียสต่อมิลลิเมตรและอุณหภูมิเฉลี่ยบรรยากาศรอบนอกต่อความหนาน้ำแข็งได้ 0.15 องศาเซลเซียสต่อมิลลิเมตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิน้ำป้อนจะส่งผลต่อค่าความหนาน้ำแข็งหลอดและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับผลทางทฤษฎี โดยมีค่าความผิดพลาดเท่ากับ 8 เปอร์เซ็นต์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)