ไฮโดรเจน – การผลิตและการประยุกต์ใช้

Authors

  • อุณาโลม เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทลี่

Abstract

สภาวะขาดแคลนน้ำมันในปัจจุบันเป็นที่มาของการค้นคว้าวิจัยในเรื่องของพลังงานทดแทน พลังงานจากไฮโดรเจนเป็นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะส่งผลดีในการช่วยลดภาวะโลกร้อนในที่สุด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก๊าซไฮโดรเจนจึงมีความหมายมากขึ้นในปัจจุบัน ก๊าซไฮโดรเจนสามารถผลิตได้จากเทคโนโลยีหลากหลายประเภท และสามารถประยุกต์ใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตสารเคมีได้หลายชนิด รวมทั้งสามารถนำไปป้อนเซลล์เชื้อเพลิง บทความทางวิชาการนี้รวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว โดยบทความนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก คือ ความสำคัญของไฮโดรเจน การผลิตก๊าซไฮโดรเจน และการประยุกต์ใช้ก๊าซไฮโดรเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)