การศึกษาและวิเคราะห์สภาพน้ำมันหม้อแปลงในห้อง OLTC โดยวิธี Duval Triangle ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Authors

  • จุฑาทิพย์ แหมา
  • รัตนากร ผดุงถิ่น

Abstract

ในงานวิจัยนี้นำเสนอการวิเคราะห์สภาพน้ำมันหม้อแปลงในห้อง OLTC โดยวิธี Duval Triangle ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนำประวัติผลการทดสอบสภาพน้ำมันในห้อง OLTC ของหม้อแปลงระดับแรงดัน 115/22kV 50MVA เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประเมินสภาพ ในการบันทึกข้อมูลที่สะดวกและเป็นระบบ ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานในการประเมินสภาพน้ำมันในห้อง OLTC ขั้นตอนในการประเมินสภาพน้ำมันหม้อแปลงในห้อง OLTC ในการวิเคราะห์ก๊าซในน้ำมัน โดยวิธี Duval Triangle สามารถที่จะชี้ข้อบกพร่อง, สภาพความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน OLTC ได้ ซึ่งค่าก๊าซต่างๆ ที่นำมาใช้เพื่อระบุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับ OLTC ก๊าซทั้งสามตัวจะถูกนำมาพล๊อตจุดในสามเหลี่ยมที่ถูกแยกออกเป็นโซนต่างๆ ของความผิดพลาด ซึ่งสามารถช่วยในการวางแผนการบำรุงรักษาที่เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลในด้านความน่าเชื่อถือของระบบสูงขึ้นและช่วยยืดอายุการใช้งานนานขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)