บทบรรณาธิการ

Authors

  • บรรณาธิการ -

Abstract

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 9 ซึ่งความก้าวหน้าและคุณภาพของวารสารฯได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมากและต่อเนื่อง  ทางกองบรรณาธิการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ทราบว่าจากการที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และด้านมนุษยศาสตร์และสังคม ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI  โดยได้จัดกลุ่มวารสารออกเป็น 3 กลุ่ม ผลการประเมิน วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ซึ่งมีจำนวน  59 วารสารจากจำนวนวารสารทั้งหมดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 214 วารสาร

วารสารกลุ่มที่ 1 เป็นวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดย  TCI  และอยู่ในฐานข้อมูลของ  TCI  และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล Asean citation index (ACI) ต่อไป นอกจากนี้วารสารกลุ่ม 1 ยังจัดอยู่ในวารสารวิชาการระดับชาติสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เพิ่มจำนวนการออกเล่มวารสารที่จะตีพิมพ์จากเดิม 2  ฉบับเป็น 3 ฉบับต่อปีในปี  2555  นี้เพื่อรองรับจำนวนบทความที่เพิ่มมากขึ้น โดยฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม)  และฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

ปัจจัยหลายประการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพวารสารคือคุณภาพของบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ  ขบวนการคัดกรองและตรวจสอบที่มีมาตรฐานโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง ข้อเสนอแนะที่ทรงคุณค่า  รวมทั้งการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การจัดพิมพ์วารสารฯได้ตามกำหนดเวลา ส่งผลให้วารสารฯมีความน่าเชื่อถือและผ่านการรับรองของ TCI

ทางคณะผู้จัดทำวารสารฯขอกราบขอบพระคุณที่ปรึกษาวารสารฯกองบรรณาธิการ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความที่สละเวลาและใช้ความรู้ความสามารถในการทำให้คุณภาพของวารสารฯเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ  และขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ส่งบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการเข้าร่วม  ทำให้วารสารฯสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทางคณะผู้จัดทำวารสารฯพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อทำให้วารสารนี้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทบรรณาธิการ (Letter from Editor-in-chief)