การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด

Authors

  • กฤติกา มูลภักดี
  • ธนัญญา วสุศรี

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการนำเสนอการประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification) ของศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัทบุญถาวร เซรามิค จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำเอาระบบอาร์เอฟไอดีมาแทนที่ระบบบาร์โค้ดในกระบวนการรับสินค้าเข้าและจ่ายสินค้าออกในคลังสินค้า เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการทำงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของศูนย์กระจายสินค้ารังสิต โดยศึกษากระบวนการทำงานของศูนย์กระจายสินค้ารังสิตแล้วทำการทดลองติดตั้งระบบอาร์เอฟไอดีในกระบวนการรับสินค้าเข้าและจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้าจากนั้นได้ทำการพัฒนาโปรแกรมควบคุมการสั่งงาน และติดตั้งระบบอาร์เอฟไอดี พบว่า เมื่อนำมาอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้งานช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานของการใช้ระบบบาร์โค้ด และความมันวาวของสินค้าประเภทสุขภัณฑ์และเซรามิคก็ยังไม่มีผลต่อการส่งสัญญาณของตัวอ่านและแท็ก แต่อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งยังตอบสนองการทำงานของระบบโดยรวมได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากมาตรฐานของอุปกรณ์และไม่มีระบบป้องกันการรบกวนจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้ การติดตั้งระบบอาร์เอฟไอดีของสินค้าประเภทสุขภัณฑ์ทั้งระบบควรเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำของโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้า มายังศูนย์กระจายสินค้า และร้านขายปลีก การไหลของสารสนเทศในโซ่อุปทานจึงจะมีพร้อมและถูกต้องแม่นยำในการบริหารจัดการโซ่อุปทานให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)