การออกแบบและพัฒนาระบบค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี Map/Reduce บนกรอบการทำงานของ Hadoop

Authors

  • ชูพันธุ์ รัตนโภคา

Abstract

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 26 ผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมากและต้องใช้เวลานานในการค้นหา ดังนั้นบทความวิจัยนี้นี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์โดยการนำ  Hadoop Distributed File System (HDFS) มาประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และใช้วิธี Map/Reduce ในการค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยระบบมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานผ่านทางโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษาจาวา จากการทดลองระบบค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธี Map/Reduce บนกรอบการทำงาน Hadoop บนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง พบว่าในการค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด 50 กิกะไบต์ จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ 10 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวในการค้นหา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)