บทบรรณาธิการ

Authors

  • บรรณาธิการ -

Abstract

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ปีที่ 8 จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ที่ได้การรับรองโดยศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย( TCI)  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ทาง  TCI  ได้จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวารสารไทยเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น  จัดทำฐานข้อมูล Asian Citation Index (ACI) และแนวทางจัดทำ  Online Journal System (OJS)  ของวารสารไทย วารสารกลุ่มที่ 1 จะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของ  ACI  ต่อไป  ทางวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาคุณภาพของวารสารให้มีคุณภาพตามเกณฑ์พื้นฐานของวารสารสากลมากยิ่งขึ้น  เช่น รูปแบบการลงรายการอ้างอิง มีระบบ  peer review  ที่เข้มข้นและเป็นสากลมากขึ้น  ทางวารสารฯ พร้อมที่จะรับพิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี  เพื่อรองรับจำนวนบทความที่เพิ่มมากขึ้น โดยฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม)  และฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) และเพื่อให้การสื่อสารและรับส่งข้อมูลระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงาน (Auther) ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviwer) และบรรณาธิการวารสาร (Editor) มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้อยู่ระหว่างการทดลองนำระบบรับส่งบทความออนไลน์มาใช้งาน (online manuscript submission) ทั้งนี้จะทำการแจ้งการใช้งานต่อไปในเว็บไซต์ของทางวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัจจัยหลายประการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพวารสารคือคุณภาพของบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ  ขบวนการคัดกรองและตรวจสอบที่มีมาตรฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง ข้อเสนอแนะที่ทรงคุณค่า   รวมทั้งการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การจัดพิมพ์วารสารฯ ได้ตามกำหนดเวลาส่งผลให้   วารสารฯมีความน่าเชื่อถือและผ่านการรับรองของ  TCI

ทางคณะผู้จัดทำวารสารฯขอกราบขอบพระคุณที่ปรึกษาวารสารฯกองบรรณาธิการ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความที่สละเวลาและใช้ความรู้ความสามารถในการทำให้คุณภาพของวารสารฯเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ   และขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ส่งบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการ    เข้าร่วม  ทำให้วารสารฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์  ทางคณะผู้จัดทำวารสารฯ พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจาก     ทุกภาคส่วนเพื่อทำให้วารสารฯ นี้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทบรรณาธิการ (Letter from Editor-in-chief)