บทบาทของวิศวกรในงานวิจัยเพื่อพัฒนางานวิศวกรรม

Main Article Content

อนันต์ วงศ์กระจ่าง

Abstract

วิศวกรเป็นผู้ที่มีส่วนในการพัฒนางานวิศวกรรมมาก นอกจากจะทำหน้าที่หลักของวิศวกรเองแล้วจะต้องทำงานด้านพัฒนาไปด้วย ปัจจัยที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาในองค์กร คือ การวิจัย ควรจะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้วิศวกรได้มีบทบาทต่อการวิจัยในงานวิศวกรรมให้มากขึ้น ด้วยการร่วมมือกันทั้งสามฝ่าย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชนและตัววิศวกรเอง เป้าหมายของการพัฒนางานวิศวกรรมคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางด้านวิศวกรรม จะเป็นผลให้ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประเทศจะได้มีเทคโนโลยีเป็นของตนเองมีสินค้าที่ทันสมัยต่างๆ ผลิตได้เองในประเทศ จะช่วยลดการนำเข้าลดการขาดดุลทางการค้าลงและสามารถพึ่งตนเองได้


ช่วงเวลา 30 ปีให้หลังมาประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะดูได้จาก GDP ของหลายปีที่ผ่านมา เป็นดัชนีบอกถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งเป็นผลมาจากประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายๆ ด้าน ปัจจัยที่สำคัญคือการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามากับการเข้าสู่ระบบเครือข่ายของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี

Article Details

How to Cite
วงศ์กระจ่าง อ. . (2002). บทบาทของวิศวกรในงานวิจัยเพื่อพัฒนางานวิศวกรรม. Journal of Engineering, RMUTT, 1, 32–36. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242385
Section
Research Articles