การออกแบบและสร้างโต๊ะยกระดับด้วยระบบไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่ได้พร้อมแขนยกวัสดุ

Main Article Content

อนันต์ วงศ์กระจ่าง

Abstract

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน อุตสาหกรรมของไทยกำลังเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการผลิตและอำนวยการผลิตอย่างมาก เช่นเครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยขนถ่ายวัสดุ (Material Handing) แต่เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุเหล่านี้ ยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก หรือบางอย่างที่ผลิตได้ในประเทศก็มีราคาสูงจนเกินไป ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กไม่สามารถลงทุนที่จะนำเอาอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุเหล่านี้มาช่วยในการผลิตได้


จากการศึกษาถึงวิธีการปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บวัสดุการขนย้ายวัสดุและการซ่อมบำรุงในที่สูงของสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง พบว่า สถานประกอบการขาดแคลนอุปกรณ์ขนถ่ายจัดเก็บวัสดุและซ่อมบำรุงที่เหมาะสม อาทิ โต๊ะยกระดับ (Scissors Lift) โต๊ะเครื่องย้ายวัสดุพร้อมแขนยก (Arm Crane) สำหรับยกสิ่งของขึ้นวางบนโต๊ะงานแทนแรงคนที่สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ยกอย่างอื่น


การออกแบบและสร้างโต๊ะยกระดับนี้เพื่อให้สามารถใช้ยกวัสดุอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก, ขึ้น-ลงในแนวดิ่งและแนวระดับสำหรับเคลื่อนย้ายจัดเก็บและช่วยในการปฏิบัติการซ่อมบำรุงในที่สูงและเพื่อให้เป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนานำไปสู่การสร้างและใช้งานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต

Article Details

How to Cite
วงศ์กระจ่าง อ. . (2002). การออกแบบและสร้างโต๊ะยกระดับด้วยระบบไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่ได้พร้อมแขนยกวัสดุ. Journal of Engineering, RMUTT, 2, 40–45. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242367
Section
Research Articles

References

ขวัญชัย สินทรัพย์สมบูรณ์ และปานเพชร ชินินทร.2530. ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น

ชนะกสิภาร์. 2536. ความแข็งของวัสดุ. พิมพ์ ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ.จะตาษะ

ชาญชัย ถนัดงาน และวริทธิ์ อึ้งภากรณ์. 2537.การออกแบบเครื่องจักรกล 1. พิมพ์ครั้งที่ 8.กรุงเทพๆ : ชีเอ็ดยูเคชั่น.

ชาญชัย ถนัดงาน และวริทธิ์ อึ้งภากรณ์, 2536.การออกแบบเครื่องจักรกล 2. พิมพ์ครั้งที่ 7.กรุงเทพๆ: ชีเอ็ดยูเคชั่น

ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. 2539. ระบบไฮดรอลิกส์.กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

ธีระยุทธ สุวรรณประทีป, วีระศักดิ์ กรัยวิเซียรและ สมาน เจริญกิจพูลผล. 2537. กลศาสตร์วิศวกรรม. พิมฬครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :นำอักษรการพิมพ์.

มงคล คราพันธ์. 2540. กลศาสตร์เครื่องจักร พิมพัดรั้งที่ 6. กรุงเทพๆ : ชีเอ็ดยูเคชั่น.

มนตรี โชติวรวิทย์ และคณะ. 2538. ไฮดรอลิกส์.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ชีเอ็ดยูเคชั่น.

สุระเชษฐ์ รุ่งวัฒนพงษ์. 2536. กลศาสตร์ของแข็ง.พิมพ์ครั้งที่5. กรุงเทพๆ :ชีเอ็ดยูเคชั่น.

Beitz, Wolfgang and Huttner, Karl-Heinz.1994.Handbook of Mechanical Engineering. London : Springer-verlog.

Gere, Jame M and Timoshenko, Stephen P.1991. Mechanics of Matrials. 3rd ed.London : Chapman & Hall.

Spotts, M F. 1991. Design of Machine Elements. 6 ed. Singapore : Simon&Schuster.