การพัฒนากำลังของมอร์ต้าผสมเถ้าฟางข้าว

Main Article Content

ถาวร ธีรเวชญาณ

Abstract

ฟางข้าวเป็นวัสดุที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวมีอยู่ในปริมาณมากในประเทศไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่บางครั้งมีการกำจัดโดยการเผาทำลายซึ่งอาจส่งผลเสียหายร้ายแรงได้ จากการวิเคราะห์สารประกอบพบว่าเถ้าฟางข้าวมีปริมาณซิลิกอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารประกอบในปฏิกิริยา ปอซโซลาน โดยมีประมารร้อยละ 53 โดยน้ำหนักเหมาะที่จะนำมาผสมในซีเมนต์ที่ถูกจำกัดเรื่องความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น การทดสอบกำลังอัดซีเมนต์มอร์ต้าจนถึง 130 วัน พบว่า ซีเมนต์ผสมเถ้าฟางมีการพัฒนากำลังอัดในอัตราส่วนสูงกว่าซีเมนต์ปกติโดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.68

Article Details

How to Cite
ธีรเวชญาณ ถ. . (2002). การพัฒนากำลังของมอร์ต้าผสมเถ้าฟางข้าว. Journal of Engineering, RMUTT, 2, 7–12. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242363
Section
Research Articles